Untitled
1 month ago in Plain Text
<html>
<head>
<title>Bài tập trắc nghiệm</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<center>
<table border="0">
<tr>
<th><iframe src="chèn link đề bài vào đây" width="1000" height="600" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Đang tải…</iframe>
</th>
<th>ocs.google.com
<iframe src="chèn link form phương án trả lời vào đây" width="360" height="580" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Đang tải…</iframe>
<center><font color="blue">Thiết kế: Phạm văn Thủy </font></center>
</th>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20