Untitled
1 week ago in HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất</title> <meta name="description" content="VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh &amp; chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam &amp; Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,..."/>
<meta name="keywords" content="VnExpress, tin tức, tin the gioi, tin nhanh, tin tuc viet nam, doc bao"/>
<meta name="news_keywords" content="VnExpress, tin tức, tin the gioi, tin nhanh, tin tuc viet nam, doc bao"/>
<meta charset="utf-8">
<meta content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=5, user-scalable=1" name="viewport"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=100"/>
<meta property="fb:app_id" content="1547540628876392"/>
<meta http-equiv="REFRESH" content="1800"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Vnexpress.net"/>
<meta name="tt_article_id" content="1000000"/>
<meta name="tt_category_id" content="1000000"/>
<meta name="tt_site_id" content="1000000"/>
<meta name="tt_site_id_new" content="1000000"/>
<meta name="tt_list_folder" content="1000000"/>
<meta name="tt_page_type" content="site"/>
<meta name="tt_page_type_new" content="1"/>
<!-- add meta for pvtt3334 -->
<!-- end meta for pvtt -->
<!-- META FOR FACEBOOK -->
<meta property="og:site_name" content="vnexpress.net"/>
<meta property="og:rich_attachment" content="true"/>
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:url" itemprop="url" content="https://vnexpress.net"/>
<meta property="og:image" itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logo_default.jpg"/>
<meta property="og:image:width" content="800"/>
<meta property="og:image:height" content="354"/>
<meta content="VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất" itemprop="headline" property="og:title"/>
<meta content="VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,..." itemprop="description" property="og:description"/>
<!-- END META FOR FACEBOOK -->
<meta content="news" itemprop="genre" name="medium"/>
<meta content="vi-VN" itemprop="inLanguage"/>
<meta content="" itemprop="articleSection"/>
<meta content="Tin nhanh VnExpress" itemprop="sourceOrganization" name="source"/>
<meta name="copyright" content="VnExpress"/>
<meta name="author" content="VnExpress"/>
<meta name="robots" content="index, follow"/>
<meta name="geo.placename" content="Ha Noi, Viet Nam"/>
<meta name="geo.region" content="VN-HN"/>
<meta name="geo.position" content="21.030624;105.782431"/>
<meta name="ICBM" content="21.030624, 105.782431"/>
<meta name="revisit-after" content="days"/>
<!-- Twitter Card -->
<meta name="twitter:card" value="summary"/>
<meta name="twitter:url" content="https://vnexpress.net/"/>
<meta name="twitter:title" content="VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất"/>
<meta name="twitter:description" content="VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,..."/>
<meta name="twitter:image" content="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logo_default.jpg"/>
<meta name="twitter:site" content="@VnEnews"/>
<meta name="twitter:creator" content="@VnEnews"/>
<!-- End Twitter Card -->
<link rel="canonical" href="https://vnexpress.net"/>
<link rel="alternate" href="https://vnexpress.net" hreflang="vi-vn"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://s1.vnecdn.net"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://s.eclick.vn"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://gw.vnexpress.net"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://usi-saas.vnexpress.net"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://www.google-analytics.com"/>
<link rel="dns-prefetch" href="https://www.googletagmanager.com"/>
<link rel="preconnect" href="https://s1.vnecdn.net"/>
<link rel="preconnect" href="https://www.googletagmanager.com"/>
<link rel="preconnect" href="https://www.google-analytics.com"/>
<link rel="preconnect" href="https://gw.vnexpress.net"/>
<link rel="preconnect" href="https://usi-saas.vnexpress.net"/>
<link rel="preconnect" href="https://ds.polyad.net"/>
<link rel="preconnect" href="https://s.eclick.vn"/>
<link rel="preconnect" href="https://securepubads.g.doubleclick.net"/>
<link rel="preconnect" href="https://tpc.googlesyndication.com"/>
<!-- iPad icons -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logos/72x72.png" sizes="72x72">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logos/114x114.png" sizes="144x144">
<!-- iPhone and iPod touch icons -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logos/57x57.png" sizes="57x57">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logos/114x114.png" sizes="114x114">
<!-- Nokia Symbian -->
<link rel="nokia-touch-icon" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logos/57x57.png">
<!-- Android icon precomposed so it takes precedence -->
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/logos/114x114.png" sizes="1x1">
<!-- GOOGLE SEARCH META GOOGLE SEARCH STRUCTURED DATA FOR ARTICLE && GOOGLE BREADCRUMB STRUCTURED DATA-->
<script type="application/ld+json"> { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "WebSite", "name" : "VnExpress", "alternateName" : "Thông tin nhanh & mới nhất được cập nhật hàng giờ. Tin tức Việt Nam & thế giới về xã hội, kinh doanh, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, văn hóa, rao vặt, tâm sự...", "url": "https://vnexpress.net", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "https://timkiem.vnexpress.net/?q={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "name": "VnExpress", "url": "https://vnexpress.net", "logo": "https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v48/logos/114x114.png", "foundingDate": "2001", "founders": [ { "@type": "Person", "name": "Bộ Khoa học Công nghệ" }, { "@type": "Person", "name": "FPT" } ], "address": [ { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.", "addressLocality": "Hà Nội City", "addressRegion": "Northeast", "postalCode": "100000", "addressCountry": "VNM" }, { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower- số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.", "addressLocality": "Hồ Chí Minh City", "addressRegion": "Southeast", "postalCode": "70000", "addressCountry": "VNM" } ], "contactPoint": [ { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+84-123-888-0123", "contactType": "customer service" }, { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+84-129-233-3555", "contactType": "customer service" } ], "sameAs": [ "https://www.facebook.com/congdongvnexpress/", "https://twitter.com/VnEnews", "https://www.youtube.com/channel/UCVRqZH5QnrnbMWhElPBD-MQ" ] } </script> <!-- END GOOGLE SEARCH META GOOGLE SEARCH STRUCTURED DATA FOR ARTICLE && GOOGLE BREADCRUMB STRUCTURED DATA-->
<script type="text/javascript">try{localStorage.setItem('check_storage','local storage');window.supportLS=true;}catch(e){window.supportLS=false;}</script>
<script type="text/javascript">if(window.supportLS===true&&typeof Object.values==='function'&&typeof Object.keys==='function'){var swapZone=function(selector,output){var cycle=setInterval(function(){if(document.querySelector(selector)!==null){clearInterval(cycle);document.querySelector(selector).outerHTML=output;}},50);setTimeout(function(){clearInterval(cycle);},5000);}
var swapSession=function(){var lastDateTime=localStorage.getItem('swap_zone');var currentDateTime=+new Date();var rs=0;if(lastDateTime===null){rs=1;}else if(((currentDateTime-parseInt(lastDateTime))/(1000*60))>30){rs=2;}localStorage.setItem('swap_zone',currentDateTime);return rs;}
var swapGetStorage=function(key,isObject){var data=localStorage.getItem(key);if(data!==null&&typeof isObject!=='undefined'&&isObject===true){return JSON.parse(data);}return data;}
var swapSetStorage=function(key,data){if(typeof data==='object'){data=JSON.stringify(data);}return localStorage.setItem(key,data);}
var swapGetRead=function(){var d=new Date();var keyRead='swap_zone_readed_'+(d.getMonth()+1)+d.getDate();var readed=swapGetStorage(keyRead,true);var rs=[];if(readed!==null){rs=Object.values(readed);}return rs;}
var tsID=["4239166","4238897","4239196","4239214","4239117"];var tsIDCommerce=[];var tsIDCommerceID=[];var ts=[{"key":0,"article_id":"4239166","category_id":"1001005","share_url":"https:\/\/vnexpress.net\/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html","title_format":"Gi\u00e1o h\u1ed9i Ph\u1eadt gi\u00e1o VN th\u1eed nghi\u1ec7m c\u1ea7u an tr\u1ef1c tuy\u1ebfn","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZoRxNtmMOi1vQpChkKtfyw","thumb_680_408_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=mUbZnn29pFyKRqSn7r_LcQ","thumb_default":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=RPsqcdVfRm8eFTfERzwviQ","thumb_220_132_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=afB8Sq8SPiMdS4o4TZsCpg","thumb_220_132_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=2SmgTH259VigYIf26cVQdw"},"privacy":"2560","lead":"Gi\u00e1o h\u1ed9i Ph\u1eadt gi\u00e1o VN \u0111ang th\u1eed nghi\u1ec7m c\u1ea7u an, c\u00fang d\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn, \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 nhu c\u1ea7u t\u00edn ng\u01b0\u1ee1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u00e2n v\u00e0 ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng Covid-19.","article_type":"1","icon_on_image":"","location_stamp":"","date_time":"<span class=\"time-ago\" datetime=\"2021-02-23 19:14:00\">2h tr\u01b0\u1edbc<\/span>","comment":"\n <a class=\"count_cmt\" href=\"https:\/\/vnexpress.net\/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html#box_comment_vne\" style=\"white-space: nowrap; display: none;\">\n <svg class=\"ic ic-comment\"><use xlink:href=\"#Comment-Reg\"><\/use><\/svg>\n <span class=\"txt_num_comment font_icon\" data-type=\"comment\" data-objecttype=\"1\" data-objectid=\"4239166\"><\/span>\n <\/a>\n ","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"T\u1ea1i cu\u1ed9c g\u1eb7p b\u00e1o ch\u00ed chi\u1ec1u 23\/2, Th\u01b0\u1ee3ng t\u1ecda Th\u00edch \u0110\u1ee9c Thi\u1ec7n, Ph\u00f3 ch\u1ee7 t\u1ecbch ki\u00eam T\u1ed5ng th\u01b0 k\u00fd H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng tr\u1ecb s\u1ef1 Gi\u00e1o h\u1ed9i Ph\u1eadt gi\u00e1o VN, cho bi\u1ebft \u00fd t\u01b0\u1edfng th\u1eed nghi\u1ec7m c\u1ea7u an, c\u00fang d\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn xu\u1ea5t ph\u00e1t t\u1eeb tr\u01b0\u1edbc T\u1ebft Nguy\u00ean \u0111\u00e1n T\u00e2n S\u1eedu 2021.Khi Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ed1i m\u1eb7t v\u1edbi \u0111\u1ee3t b\u00f9ng ph\u00e1t d\u1ecbch b\u1ec7nh Covid-19 m\u1edbi ?","is_sticky":0},{"key":1,"article_id":"4238897","category_id":"1001139","share_url":"https:\/\/vnexpress.net\/ly-do-dan-texas-kiet-que-vi-tien-dien-4238897.html","title_format":"L\u00fd do d\u00e2n Texas 'ki\u1ec7t qu\u1ec7' v\u00ec ti\u1ec1n \u0111i\u1ec7n","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/snowstormtx043videoSixteenByNi-4231-8084-1614079535.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9eZ1kY9PFgtjgLbhEoK3iA","thumb_680_408_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/snowstormtx043videoSixteenByNi-4231-8084-1614079535.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=LmIoqay9-7fm5pUdz8wsIg","thumb_default":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/snowstormtx043videoSixteenByNi-4231-8084-1614079535.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=RV97KbEE2QtPjogRhb1uTA","thumb_220_132_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/snowstormtx043videoSixteenByNi-4231-8084-1614079535.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3d0FLDAe6xKmsnJdRS_mSA","thumb_220_132_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/snowstormtx043videoSixteenByNi-4231-8084-1614079535.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=PJKGHGQF6dT5ZrMVOQngKA"},"privacy":"2560","lead":"Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi Texas ch\u1ecdn tr\u1ea3 ti\u1ec1n \u0111i\u1ec7n theo gi\u00e1 th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng \u01b0u \u0111\u00e3i, nh\u01b0ng khi th\u1ea3m h\u1ecda gi\u00e1 r\u00e9t x\u1ea3y ra, h\u00f3a \u0111\u01a1n \u0111i\u1ec7n c\u1ee7a h\u1ecd t\u0103ng v\u1ecdt.","article_type":"1","icon_on_image":"","location_stamp":"","date_time":"<span class=\"time-ago\" datetime=\"2021-02-23 20:00:00\">1h tr\u01b0\u1edbc<\/span>","comment":"\n <a class=\"count_cmt\" href=\"https:\/\/vnexpress.net\/ly-do-dan-texas-kiet-que-vi-tien-dien-4238897.html#box_comment_vne\" style=\"white-space: nowrap; display: none;\">\n <svg class=\"ic ic-comment\"><use xlink:href=\"#Comment-Reg\"><\/use><\/svg>\n <span class=\"txt_num_comment font_icon\" data-type=\"comment\" data-objecttype=\"1\" data-objectid=\"4238897\"><\/span>\n <\/a>\n ","before_title":"","off_thumb":true,"vn_thumb":0,"content":"&quot;T\u00f4i kh\u00f4ng th\u1ec3 l\u00e0m g\u00ec \u0111\u01b0\u1ee3c. T\u00f4i \u0111\u00e3 ki\u1ec7t qu\u1ec7 r\u1ed3i&quot;, Scott Willoughby, 63 tu\u1ed5i, m\u1ed9t c\u1ef1u binh s\u1ed1ng \u1edf ngo\u1ea1i \u00f4 Dallas, bang Texas, chia s\u1ebb v\u1ec1 vi\u1ec7c t\u00e0i kho\u1ea3n ti\u1ebft ki\u1ec7m c\u1ee7a \u00f4ng g\u1ea7n nh\u01b0 c\u1ea1n s\u1ea1ch khi ph\u1ea3i tr\u1ea3 16.752 USD h\u00f3a \u0111\u01a1n \u0111i\u1ec7n \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00ednh v\u00e0o th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng sau chu\u1ed7i ng\u00e0y h\u1ee9ng ch\u1ecbu gi\u00e1 r\u00e9t k\u1ef7 l\u1ee5c.T\u00ecnh c\u1ea3n","is_sticky":0},{"key":2,"article_id":"4239196","category_id":"1004678","share_url":"https:\/\/vnexpress.net\/gioi-thieu-hon-1-000-nguoi-ung-cu-quoc-hoi-khoa-moi-4239196.html","title_format":"Gi\u1edbi thi\u1ec7u h\u01a1n 1.000 ng\u01b0\u1eddi \u1ee9ng c\u1eed Qu\u1ed1c h\u1ed9i kh\u00f3a m\u1edbi","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/h-u-a-l-nh-1614074771-1763-1614074903.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8N6_XVoepDMzVvBrGS1vUw","thumb_680_408_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/h-u-a-l-nh-1614074771-1763-1614074903.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=VbzzbTz7WsJGOIrZEyFTQQ","thumb_default":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/h-u-a-l-nh-1614074771-1763-1614074903.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=2FlyRlY9znHF2nxsPcg96g","thumb_220_132_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/h-u-a-l-nh-1614074771-1763-1614074903.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dd6YUOMbGyNkT6vv5f5xcw","thumb_220_132_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/h-u-a-l-nh-1614074771-1763-1614074903.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=dMerkQFTz3En4eqLTXmDjg"},"privacy":"2560","lead":"C\u00e1c h\u1ed9i ngh\u1ecb hi\u1ec7p th\u01b0\u01a1ng l\u1ea7n th\u1ee9 nh\u1ea5t ph\u00e2n b\u1ed5 gi\u1edbi thi\u1ec7u \u1ee9ng c\u1eed \u0111\u1ea1i bi\u1ec3u Qu\u1ed1c h\u1ed9i kh\u00f3a XV \u1edf Trung \u01b0\u01a1ng v\u00e0 63 t\u1ec9nh, th\u00e0nh l\u00e0 1.045 ng\u01b0\u1eddi.","article_type":"1","icon_on_image":"","location_stamp":"","date_time":"<span class=\"time-ago\" datetime=\"2021-02-23 20:09:43\">1h tr\u01b0\u1edbc<\/span>","comment":"\n <a class=\"count_cmt\" href=\"https:\/\/vnexpress.net\/gioi-thieu-hon-1-000-nguoi-ung-cu-quoc-hoi-khoa-moi-4239196.html#box_comment_vne\" style=\"white-space: nowrap; display: none;\">\n <svg class=\"ic ic-comment\"><use xlink:href=\"#Comment-Reg\"><\/use><\/svg>\n <span class=\"txt_num_comment font_icon\" data-type=\"comment\" data-objecttype=\"1\" data-objectid=\"4239196\"><\/span>\n <\/a>\n ","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"S\u00e1ng 23\/2, Ban th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c \u1ee6y ban Trung \u01b0\u01a1ng M\u1eb7t tr\u1eadn T\u1ed5 qu\u1ed1c Vi\u1ec7t Nam t\u1ed5 ch\u1ee9c H\u1ed9i ngh\u1ecb tr\u1ef1c tuy\u1ebfn t\u1eadp hu\u1ea5n c\u00f4ng t\u00e1c ki\u1ec3m tra, gi\u00e1m s\u00e1t b\u1ea7u c\u1eed \u0111\u1ea1i bi\u1ec3u Qu\u1ed1c h\u1ed9i kh\u00f3a XV v\u00e0 \u0111\u1ea1i bi\u1ec3u H\u0110ND c\u00e1c c\u1ea5p nhi\u1ec7m k\u1ef3 2021-2026.\u00d4ng H\u1ea7u A L\u1ec1nh, Ph\u00f3 ch\u1ee7 t\u1ecbch - T\u1ed5ng th\u01b0 k\u00fd \u1ee6y ban Trung \u01b0\u01a1ng MTTQ VN, cho bi\u1ebft h\u1ed9i ngh\u1ecb hi\u1ec7","is_sticky":0},{"key":3,"article_id":"4239214","category_id":"1003784","share_url":"https:\/\/vnexpress.net\/5-nguoi-hai-duong-mot-quang-ninh-mac-covid-19-4239214.html","title_format":"5 ng\u01b0\u1eddi H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng, m\u1ed9t Qu\u1ea3ng Ninh m\u1eafc Covid-19","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":"https:\/\/i1-suckhoe.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=H0I8WApmuzoZKhVv0A8RtA","thumb_680_408_100_2_crop":"https:\/\/i1-suckhoe.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=VssItPPSAtL-yflhBW3g5w","thumb_default":"https:\/\/i1-suckhoe.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=gKKkKi_n0A0OXWd-VbqtIQ","thumb_220_132_100_1_crop":"https:\/\/i1-suckhoe.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LJ2u1XHok_9D0rRm8LZQvQ","thumb_220_132_100_2_crop":"https:\/\/i1-suckhoe.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=ZYUAAGN722NVyJyG_qszRA"},"privacy":"2560","lead":"B\u1ed9 Y t\u1ebf chi\u1ec1u 23\/2 ghi nh\u1eadn 6 ca d\u01b0\u01a1ng t\u00ednh nCoV, trong \u0111\u00f3 H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng 5 v\u00e0 Qu\u1ea3ng Ninh m\u1ed9t.","article_type":"1","icon_on_image":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n <a class=\"count_cmt\" href=\"https:\/\/vnexpress.net\/5-nguoi-hai-duong-mot-quang-ninh-mac-covid-19-4239214.html#box_comment_vne\" style=\"white-space: nowrap; display: none;\">\n <svg class=\"ic ic-comment\"><use xlink:href=\"#Comment-Reg\"><\/use><\/svg>\n <span class=\"txt_num_comment font_icon\" data-type=\"comment\" data-objecttype=\"1\" data-objectid=\"4239214\"><\/span>\n <\/a>\n ","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"C\u00e1c ca nhi\u1ec5m m\u1edbi \u0111\u01b0\u1ee3c ghi nh\u1eadn t\u1eeb s\u1ed1 2396 \u0111\u1ebfn 2401, c\u1ee5 th\u1ec3:B\u1ec7nh nh\u00e2n s\u1ed1 2396 \u0111\u1ebfn 2399 v\u00e0 2401 ghi nh\u1eadn t\u1ea1i H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng, l\u00e0 c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p F1, \u0111\u1ec1u \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1ch ly t\u1eadp trung tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3. Hi\u1ec7n b\u1ec7nh nh\u00e2n 2396-2399 \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb t\u1ea1i B\u1ec7nh vi\u1ec7n D\u00e3 chi\u1ebfn s\u1ed1 2 Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u1ea1i h\u1ecdc K\u1ef9 thu\u1eadt Y t\u1ebf H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng. &quot;B\u1ec7nh nh?","is_sticky":0},{"key":4,"article_id":"4239117","category_id":"1001005","share_url":"https:\/\/vnexpress.net\/pho-thu-tuong-dich-benh-duoc-kiem-soat-tot-tren-ca-nuoc-4239117.html","title_format":"Ph\u00f3 th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng: 'D\u1ecbch b\u1ec7nh \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m so\u00e1t t\u1ed1t tr\u00ean c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc'","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=INgBnabqzqc5mdi9PaqwwQ","thumb_680_408_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=pGcglmX1-ZEdU6q1OWUPOg","thumb_default":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=9mQ8SOJduz5ESuaNkuZclQ","thumb_220_132_100_1_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MBg-UjbrdZQbHAN1oTss8A","thumb_220_132_100_2_crop":"https:\/\/i1-vnexpress.vnecdn.net\/2021\/02\/23\/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=5uc7_L9umOv4yodagOcTlw"},"privacy":"2560","lead":"Ph\u00f3 th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng V\u0169 \u0110\u1ee9c \u0110am n\u00f3i \"\u0111\u1ebfn gi\u1edd ph\u00fat n\u00e0y v\u1ec1 c\u01a1 b\u1ea3n d\u1ecbch b\u1ec7nh \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m so\u00e1t t\u1ed1t tr\u00ean c\u1ea3 n\u01b0\u1edbc\".","article_type":"1","icon_on_image":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n <a class=\"count_cmt\" href=\"https:\/\/vnexpress.net\/pho-thu-tuong-dich-benh-duoc-kiem-soat-tot-tren-ca-nuoc-4239117.html#box_comment_vne\" style=\"white-space: nowrap; display: none;\">\n <svg class=\"ic ic-comment\"><use xlink:href=\"#Comment-Reg\"><\/use><\/svg>\n <span class=\"txt_num_comment font_icon\" data-type=\"comment\" data-objecttype=\"1\" data-objectid=\"4239117\"><\/span>\n <\/a>\n ","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"T\u1ea1i cu\u1ed9c h\u1ecdp Ban ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o qu\u1ed1c gia ph\u00f2ng, ch\u1ed1ng Covid-19 (Ban ch\u1ec9 \u0111\u1ea1o), s\u00e1ng 23\/2, Ph\u00f3 th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng V\u0169 \u0110\u1ee9c \u0110am n\u00eau nh\u1eadn \u0111\u1ecbnh tr\u00ean v\u00e0 d\u1eabn ch\u1ee9ng, ngay t\u1ea1i H\u1ea3i D\u01b0\u01a1ng, khi ph\u00e2n t\u00edch k\u1ef9 d\u1eef li\u1ec7u \u0111\u1ebfn nay (s\u00e1ng 23\/2) ch\u1ec9 ph\u00e1t hi\u1ec7n ba ca m\u1eafc Covid-19 t\u1ea1i c\u1ed9ng \u0111\u1ed3ng, kh\u00f4ng n\u1eb1m trong c\u00e1c khu v\u1ef1c phong t\u1ecfa hay khu c\u00e1ch ly t\u1eadp t","is_sticky":0}];var tsClone=JSON.parse(JSON.stringify(ts));if(1){var swapAction=false;var readed=swapGetRead();var editorPositionChange=false;var editorPositionPrev=swapGetStorage('swap_zone_editor',true);swapSetStorage('swap_zone_editor',tsID);tsID.sort();if(editorPositionPrev!==null&&typeof editorPositionPrev!=='undefined'){editorPositionPrev.sort();}if(editorPositionPrev!==null&&JSON.stringify(editorPositionPrev)!==JSON.stringify(tsID)){editorPositionChange=true;}var readedInTS=false;if(readed.length>0){for(var r=0;r<tsID.length;r++){if(readed.indexOf(parseInt(tsID[r]))>-1){readedInTS=true;break;}}}if((readed.length===0||readedInTS===false)&&editorPositionChange===false){var shuffleZone=function(a){var j,x,i;for(i=a.length-1;i>0;i--){j=Math.floor(Math.random()*(i+1));x=a[i];a[i]=a[j];a[j]=x;}return a;}
ts=shuffleZone(ts);swapAction=true;}else if(readed.length>0){var h=0;var tsReaded=[];var tsNew=[];for(var k=0;k<ts.length;k++){var postionReaded=readed.indexOf(parseInt(ts[k]['article_id']));if(postionReaded>-1){tsReaded[postionReaded]=ts[k];}else{tsNew[h]=ts[k];h++;}}ts=Object.values(tsNew.concat(tsReaded));swapAction=true;}if(swapAction===true){if(tsIDCommerceID.length>0){for(var c=(ts.length-1);c>=0;c--){var p=tsIDCommerceID.indexOf(parseInt(ts[c]['article_id']));if(p>-1){ts.splice(c,1);}}for(var v=0;v<tsIDCommerce.length;v++){ts.splice(tsIDCommerce[v],0,tsClone[tsIDCommerce[v]]);}}for(var i=0;i<ts.length;i++){var articleData=ts[i];var stt=i+1;if(i===0){var articePicture='<picture><!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--><source srcset="'+articleData['thumb_list']['thumb_680_408_100_1_crop']+' 1x, '+articleData['thumb_list']['thumb_680_408_100_2_crop']+' 2x"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="680x408" alt="'+articleData['title_format']+'" class="lazy" src="'+articleData['thumb_list']['thumb_default']+'"></picture>';if(typeof articleData['thumb_list']['thumb_gif_680_408_100_1_crop']!=='undefined'&&articleData['thumb_list']['thumb_gif_680_408_100_1_crop']){articePicture='<video itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loop muted playsinline preload="none" poster="'+articleData['thumb_list']['thumb_gif_680_408_100_1_crop']+'" class="lazy thumb-gif"><source data-src-image="'+articleData['thumb_list']['thumb_gif_680_408_100_1_crop']+'" data-src-video="'+articleData['thumb_list']['thumb_680_408_100_1_crop']+'" src="'+articleData['thumb_list']['thumb_680_408_100_1_crop']+'" type="video/mp4"></video>';}swapZone('body > section.section.section_topstory > div > div > div > article','<article class="item-news full-thumb article-topstory"><div class="thumb-art"><a href="'+articleData['share_url']+'" class="thumb thumb-5x3" title="'+articleData['title_format']+'" data-medium="Item-1" data-thumb="1">'+articePicture+articleData['icon_on_image']+'</a></div><h3 class="title-news"><a href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'" data-medium="Item-1" data-thumb="1">'+((articleData['privacy']&8)?'<i class="ic-live ic-live-title">Live</i> ':'')+articleData['title_format']+'</a></h3><p class="description"><a href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'" data-medium="Item-1" data-thumb="1">'+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+'</a></p>'+((+parseInt(articleData['article_type'])==1)?'<p class="extend-lead description mt5 hidden"><a href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'" data-medium="Item-1" data-thumb="1">'+articleData['content']+'</a></p>':'')+'<p class="meta-news"><span class="time-public">'+articleData['date_time']+'</span><a class="cat hidden" data-vn-campaign="ThuongVien" data-category-id="'+articleData['category_id']+'" data-parent-id=""></a>'+articleData['comment']+'</p></article>');}else if(i<3){swapZone('body > section.section.section_topstory > div > div > div > div > div > div > ul > li:nth-child('+i+')','<li><h3 class="title_news"><a data-medium="Item-'+stt+'" data-thumb="0" href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'">'+((articleData['privacy']&8)?'<i class="ic-live ic-live-title">Live</i> ':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+'</a></h3><p class="description"><a data-medium="Item-'+stt+'" data-thumb="0" href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'">'+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+'</a><span class="meta-news">'+articleData['comment']+'</span></p></li>');}else{var articePicture='<picture><!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--><source srcset="'+articleData['thumb_list']['thumb_220_132_100_1_crop']+' 1x, '+articleData['thumb_list']['thumb_220_132_100_2_crop']+' 2x"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="680x408" alt="'+articleData['title_format']+'" class="lazy" src="'+articleData['thumb_list']['thumb_default']+'"></picture>';if(typeof articleData['thumb_list']['thumb_gif_220_132_100_1_crop']!=='undefined'&&articleData['thumb_list']['thumb_gif_220_132_100_1_crop']){articePicture='<video itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loop muted playsinline preload="none" poster="'+articleData['thumb_list']['thumb_gif_220_132_100_1_crop']+'" class="lazy thumb-gif"><source data-src-image="'+articleData['thumb_list']['thumb_gif_220_132_100_1_crop']+'" data-src-video="'+articleData['thumb_list']['thumb_default']+'" src="'+articleData['thumb_list']['thumb_default']+'" type="video/mp4"></video>';}swapZone('body > section.section.section_stream_home.section_container > div > div.col-left.col-small > article:nth-child('+(i-2)+')','<article class="item-news item-news-common"><h3 class="title-news"><a href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'" data-medium="Item-'+stt+'" data-thumb="'+articleData['vn_thumb']+'">'+((articleData['privacy']&8)?'<i class="ic-live ic-live-title">Live</i> ':'')+articleData['title_format']+'</h3>'+((!articleData['off_thumb'])?'<div class="thumb-art"><a href="'+articleData['share_url']+'" class="thumb thumb-5x3" title="'+articleData['title_format']+'" data-medium="Item-'+stt+'" data-thumb="1">'+articePicture+articleData['icon_on_image']+'</a></div>':'')+'<p class="description"><a href="'+articleData['share_url']+'" title="'+articleData['title_format']+'>" data-medium="Item-'+stt+'" data-thumb="'+articleData['vn_thumb']+'">'+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+'</a><span class="meta-news">'+articleData['comment']+'</span></p></article>');}}}}}</script>
<script type="text/javascript">if((window.location.hash!=''&&/vn_source=/.test(window.location.hash))||(window.location.search!=''&&/vn_source=/.test(window.location.search))){var _itmSource=((window.location.hash!='')?window.location.hash:window.location.search).replace(/^[#,?]+/g,'').split('&');if(_itmSource){window.itmSource={};for(var i=0;i<_itmSource.length;i++){var o=_itmSource[i].split('=');if(o.length==2)window.itmSource[o[0]]=o[1];}window.dataLayer=window.dataLayer||[];dataLayer.push({'vn_source':window.itmSource.vn_source?window.itmSource.vn_source:null});dataLayer.push({'vn_medium':window.itmSource.vn_medium?window.itmSource.vn_medium:null});dataLayer.push({'vn_campaign':window.itmSource.vn_campaign?window.itmSource.vn_campaign:null});dataLayer.push({'vn_term':window.itmSource.vn_term?window.itmSource.vn_term:null});dataLayer.push({'vn_thumb':window.itmSource.vn_thumb?window.itmSource.vn_thumb:null});if(window.itmSource.vn_zone){dataLayer.push({'vn_zone':window.itmSource.vn_zone});}if(window.itmSource.vn_segment){dataLayer.push({'vn_segment':window.itmSource.vn_segment});}if(window.itmSource.vn_topic){dataLayer.push({'vn_topic':window.itmSource.vn_topic});}}window.history.replaceState(false,false,window.location.protocol+'//'+window.location.hostname+window.location.pathname+(window.location.search!=''?'':window.location.search));}var appendTracking=function(){var dataItm=document.querySelectorAll('[data-itm-source]:not([data-itm-added="1"])');var dataItmLength=dataItm.length;if(dataItmLength>0){for(var di=0;di<dataItmLength;di++){if(dataItm[di]!==null){dataItm[di].setAttribute('data-itm-added',1);dataItm[di].addEventListener('click',function(e){if(this.href&&this.href!=window.location.href&&this.href!=window.location.href+'#'){var data_itm_source=this.getAttribute('data-itm-source');this.setAttribute('href',this.href+(/^#/.test(data_itm_source)?data_itm_source:'#'+data_itm_source));}});}}}};window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(event){appendTracking();});var trackingLogoHome=function(type,href){if(href==window.location.href||href==window.location.href+'#'){window.dataLayer=window.dataLayer||[];if(type=='logo-header'){return dataLayer.push({"event":"iTMHometoHome","vn_source":"Home","vn_campaign":"Header","vn_medium":"Logo","vn_term":"Desktop","pageType":"Home"});}else if(type=='logo-header-menu'){return dataLayer.push({"event":"iTMHometoHome","vn_source":"Home","vn_campaign":"Header","vn_medium":"Menu-Home","vn_term":"Desktop","pageType":"Home"});}else if(type=='logo-footer-menu'){return dataLayer.push({"event":"iTMHometoHome","vn_source":"Home","vn_campaign":"Footer","vn_medium":"Menu-Home","vn_term":"Desktop","pageType":"Home"});}else if(type=='logo-footer'){return dataLayer.push({"event":"iTMHometoHome","vn_source":"Home","vn_campaign":"Footer","vn_medium":"Logo","vn_term":"Desktop","pageType":"Home"});}}};</script>
<script type="text/javascript">var site_id=1000000,SITE_ID=1000000,PAGE_FOLDER=1000000,PAGE_DETAIL=0,parser_autoplay=0,PageHot=0,topic_id_selected=0;var d_gat=new Date();d_gat.setTime(d_gat.getTime()+(7*24*60*60*1000));document.cookie="sw_version=1;expires="+d_gat.toUTCString()+";domain=vnexpress.net;path=/";if(typeof(PAGE_FOLDER)=="undefined"){var PAGE_FOLDER;}if(PAGE_FOLDER==1000000){var _siteId="6";}else{var _siteId="5";}var blockAdsTop=0;var uservar_token="cd73bfe411b24da744850d517ff3cbb3";var uservar_fosp_aid="";window.dataLayer=window.dataLayer||[];dataLayer.push({'pageCategory':'1000000'});dataLayer.push({'pageType':'Home'});dataLayer.push({'pagePlatform':'Web'});dataLayer.push({'pageSubcategoryId':''});dataLayer.push({'PageEmbed':'Video Home'});(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N3FNJF');</script><meta name="tt_page_ads" content="0"><meta name="tt_page_special" content="0"><script type="text/javascript">(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create','UA-50285069-16','auto',{'name':'te'});</script>
<style>.lazier{width:1px;height:1px}</style>
<script type="text/javascript">var addScripts=function(filepath,runtype,callback,stype){var el=document.createElement('script');if(typeof stype==='undefined'){el.type='text/javascript';}else{el.type=stype;}el.src=filepath;el.async=runtype;el.onload=function(){el.setAttribute('loaded','loaded');if(typeof callback=='function'){callback();}}
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(el);}
window.dontSupportES=!(window.Promise&&window.HTMLPictureElement&&[].includes&&Object.keys&&NodeList.prototype.forEach&&window.IntersectionObserver);if(window.dontSupportES){addScripts('https://pfjs.vnecdn.net/all.js?ua='+encodeURIComponent(navigator.userAgent),true,function(){window.updateBrowser=true;setTimeout(function(){window.dontSupportES=false;},1000);});}if(typeof window.supportLS==='undefined'){try{localStorage.setItem('check_storage','local storage');window.supportLS=true;}catch(e){console.log(e);window.supportLS=false;}}var cacheTimeUpdate='1614089640000';var isValidateCachePage=false;var cookieName='_efr';var getCookie=function(name){var value="; "+document.cookie;var parts=value.split("; "+name+"=");if(parts.length>=2){return parts.pop().split(";").shift();}else{return'';}}
var setCookie=function(name,value,expire){var date=new Date();date.setTime(date.getTime()+(expire*60*1000));expires="; expires="+date.toUTCString();document.cookie=name+"="+value+expires+"; path=/";}
var unixTimeWithTimeZone=function(offset){var d=new Date();var utc=d.getTime()+(d.getTimezoneOffset()*60000);var nd=new Date(utc+(3600000*offset));return Date.parse(nd.toLocaleString());}
var validateCachePage=function(){var isDetail=(typeof PAGE_DETAIL!=='undefined'&&PAGE_DETAIL===1);if(isValidateCachePage===false&&isDetail===false){var cookieEFR=getCookie(cookieName);var datenow=unixTimeWithTimeZone('+7');isValidateCachePage=true;if((datenow-cacheTimeUpdate)/(1000*60)>60){if(cookieEFR!=cacheTimeUpdate){setCookie(cookieName,cacheTimeUpdate,60);new Image(1,1).src="https://logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'&timeserver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow;location.reload(true);}else{new Image(1,1).src="https://logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'&timeserver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow+'&action=no_reload';}}}}
validateCachePage();window.addEventListener('pageshow',function(event){if(event.persisted){validateCachePage();}});window.lazyPrefix='_VnE_202102232114';window.lazyKey=window.lazyPrefix+'_60350db6dc00a_'+location.pathname+'_';window.registryArea=[];if(window.supportLS){var runScripts=function(input){if(typeof input!='undefined'&&input.toLowerCase().indexOf("<\/script>")>-1){var t=document.createElement('section');t.innerHTML=input;var scripts=t.querySelectorAll('script');[].forEach.call(scripts,function(script){insertScript(script);});}}
var insertScript=function(sc){var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';if(sc.src){s.onerror=function(){console.log('Init script '+sc.src+' fail');};s.src=sc.src;}else{s.textContent=sc.innerText;}document.head.appendChild(s);sc.parentNode.removeChild(sc);}
try{var cacheData=sessionStorage.getItem(window.lazyKey);if(cacheData!=null){cacheData=JSON.parse(cacheData);window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(e){for(var j=0;j<cacheData.length;j++){var item=cacheData[j];if(item!==null){window.registryArea.push(item['area']);document.getElementById(item['area']).insertAdjacentHTML('beforebegin',item['data']);runScripts(item['data']);}}});}}catch(e){console.log(e);}}window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){var folderLazy='pc',folderLazyType='module';if(typeof ES6!=='undefined'&&ES6===0){folderLazy='production';folderLazyType='text/javascript';}if(window.dontSupportES===false){window.lazyReady=true;addScripts(js_url_vne+'/v3/'+folderLazy+'/lazyload.js',true,null,folderLazyType);}else{var checkReady=setInterval(function(){if(window.dontSupportES===false){clearInterval(checkReady);window.lazyReady=true;addScripts(js_url_vne+'/v3/'+folderLazy+'/lazyload.js',true,null,folderLazyType);}},100);setTimeout(function(){clearInterval(checkReady);window.lazyReady=true;addScripts(js_url_vne+'/v3/'+folderLazy+'/lazyload.js',true,null,folderLazyType);},5000);}});var myvne_js='https://s.vnecdn.net/myvne/j/v103';</script><script type="text/javascript">var inter_version=2,ZONE_BRANDSAFE='',interactions_url='https://usi-saas.vnexpress.net',base_url='https://vnexpress.net',css_url='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585',js_url='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v1444',flash_url='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/f/v29',img_url='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374',js_url_vne='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v1444',css_url_vne='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585',img_url_vne='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374',flash_url_vne='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/f/v29',device_env=4,eid_authen_url='https://authen.eid.vn',ZONE_ADS=0,isResizedPhoto=false,site_id_ads=0,list_folder_show_pvtt='',cacheVersion=202102230914;document.domain='vnexpress.net';</script>
<script async src="https://s.eclick.vn/delivery/eclick.js"></script>
<!-- start code header ads --->
<script>var googletag=googletag||{},pbjs=pbjs||{},Criteo=window.Criteo||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];pbjs.que=pbjs.que||[];Criteo.events=Criteo.events||[];var googTagCode={display:[],config:null,video:{outstream:{id:'',code:''},inarticle:{id:'',code:''}},tag:{}};</script>
<script async='async' type='text/javascript' src='https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'></script>
<script async='async' type='text/javascript' src='https://s.eclick.vn/delivery/dfp/dfpbrand.js'></script>
<script async='async' type='text/javascript' src='https://s.eclick.vn/delivery/dfp/prebid.js'></script>
<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script><script async type="text/javascript" src="https://s.eclick.vn/delivery/dfp/do_pc_vne_home_home.js"></script>
<script async src="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v1444/v3/production/blocks/site/1000000.js"></script>
<style type="text/css">.icon_thumb_videophoto,.main-nav .parent,.wrap-all-menu .container,.top-header .right{display:-webkit-flex;display:-moz-flex;display:-ms-flex;display:-o-flex;display:flex}.flexbox{display:-webkit-flex;display:-moz-flex;display:-ms-flex;display:-o-flex;display:flex}.no-flexbox{display:inherit}.container:after{content:'';display:table;clear:both}.item-news .title-news,.list-sub-feature li .title_news,.title-folder,.wrapper-topstory-folder .list-sub-feature li .title_news,.info-author .meta-news .cat{font-feature-settings:'pnum' on,'lnum' on;-webkit-font-feature-settings:'pnum' on,'lnum' on;-moz-font-feature-settings:'pnum' on,'lnum' on;-ms-font-feature-settings:'pnum' on,'lnum' on}.ic{width:16px;height:16px;fill:#757575;display:inline-block;vertical-align:middle}.ic-in-title{width:12px;height:12px;fill:#757575;margin-right:5px;margin-top:-1.5%}.ic-male{fill:#0083D6!important}.ic-fermale{fill:#D71450!important}.ic-live{font-size:14px;display:inline-block}.ic-live:before{-webkit-border-radius:50%;border-radius:50%;display:block;position:relative;top:5px;width:8px;height:8px;content:'';background:#B52759;box-shadow:0 0 0 rgba(231,141,172,.4);margin-right:5px;vertical-align:initial;-webkit-animation:live-pulse 1s infinite;-moz-animation:live-pulse 1s infinite;-o-animation:live-pulse 1s infinite;animation:live-pulse 1s infinite;float:left}.ic-live:after{content:'Trực tiếp';font-family:arial;font-style:normal;color:#9f224e}.ic-live.not-start:before{background:#757575;box-shadow:0 0 0 rgba(117,117,117,.4);-webkit-animation:live-pulse-2 1s infinite;-moz-animation:live-pulse-2 1s infinite;-o-animation:live-pulse-2 1s infinite;animation:live-pulse-2 1s infinite}.ic-live.not-start:after{content:'Chưa bắt đầu';color:#222}.ic-live.the-end:before{background:#757575;box-shadow:0 0 0 rgba(117,117,117,.4);-webkit-animation:live-pulse-2 1s infinite;-moz-animation:live-pulse-2 1s infinite;-o-animation:live-pulse-2 1s infinite;animation:live-pulse-2 1s infinite}.ic-live.the-end:after{content:'Đã kết thúc';color:#757575}.ic-live.ic-live-title{font-family:"Merriweather",serif;font-style:normal;color:#9F224E!important;margin-right:5px;vertical-align:middle;font-weight:700;position:relative;padding-left:13px;line-height:12px;margin-top:-4px}.ic-live.ic-live-title:after{content:''}.ic-live.ic-live-title:before{top:50%;margin-top:-4px;position:absolute;left:0}@-webkit-keyframes live-pulse{0%{-webkit-box-shadow:0 0 0 0 rgba(231,141,172,.4)}70%{-webkit-box-shadow:0 0 0 10px rgba(231,141,172,0)}100%{-webkit-box-shadow:0 0 0 0 rgba(231,141,172,0)}}@keyframes live-pulse{0%{-moz-box-shadow:0 0 0 0 rgba(231,141,172,.4);box-shadow:0 0 0 0 rgba(231,141,172,.4)}70%{-moz-box-shadow:0 0 0 10px rgba(231,141,172,0);box-shadow:0 0 0 10px rgba(231,141,172,0)}100%{-moz-box-shadow:0 0 0 0 rgba(231,141,172,0);box-shadow:0 0 0 0 rgba(231,141,172,0)}}@-webkit-keyframes live-pulse-2{0%{-webkit-box-shadow:0 0 0 0 rgba(117,117,117,.4)}70%{-webkit-box-shadow:0 0 0 10px rgba(117,117,117,0)}100%{-webkit-box-shadow:0 0 0 0 rgba(117,117,117,0)}}@keyframes live-pulse-2{0%{-moz-box-shadow:0 0 0 0 rgba(117,117,117,.4);box-shadow:0 0 0 0 rgba(117,117,117,0)}70%{-moz-box-shadow:0 0 0 10px rgba(117,117,117,0);box-shadow:0 0 0 10px rgba(117,117,117,0)}100%{-moz-box-shadow:0 0 0 0 rgba(117,117,117,0);box-shadow:0 0 0 0 rgba(117,117,117,0)}}html,body{text-rendering:optimizeLegibility}*{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;text-rendering:optimizeLegibility}body{color:#222;font:400 15px arial;min-height:100vh;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll}html{-webkit-text-size-adjust:none}h1,h2,h3,h4,h5,h6{line-height:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}.has_transition,.title-news a{transition-duration:200ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}a:focus{outline:1!important}a{color:inherit;text-decoration:none;outline:1}table{border-collapse:collapse}img{border:0;font-size:0;line-height:0;max-width:100%}ul,li{list-style-type:none}input[type="text"],input[type="password"],input[type="email"],input[type="tel"],textarea,select{background:#fff;width:100%;height:40px;border:1px solid #e5e5e5;font-size:15px;padding:0 12px;outline:none;font-family:arial;transition-duration:200ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}input[type="text"]:focus,input[type="password"]:focus,input[type="email"]:focus,input[type="tel"]:focus,textarea:focus,select:focus{border:1px solid #4f4f4f}button{border:none;outline:none;cursor:pointer}figure{margin:0 auto 20px;max-width:100%;clear:both}.clearfix:before,.clearfix:after{content:'';display:block;height:0;overflow:hidden}.clearfix:after{clear:both}.left{float:left!important}.right{float:right!important}.width_common{width:100%;float:left}.no_wrap{white-space:nowrap}.txt_666{color:#666}.txt_10{font-size:10px}.txt_11{font-size:11px}.txt_14{font-size:14px}.txt_16{font-size:16px}.txt_vne{color:#9f224e}.mb0{margin-bottom:0!important}.mb5{margin-bottom:5px}.mb10{margin-bottom:10px}.mb15{margin-bottom:15px}.mb20{margin-bottom:20px}.mt5{margin-top:5px}.mt10{margin-top:10px}.mt15{margin-top:15px}.mt20{margin-top:20px}.myvne_form_log{text-align:right;margin-top:4px;font-family:'arial',sans-serif}.myvne_form_log .myvne_user,.myvne_form_log .myvne_notification{display:inline-block;vertical-align:middle;position:relative}.myvne_form_log .myvne_avatar{height:25px;line-height:25px;font-size:0}.myvne_form_log .myvne_avatar .avatar_inner{width:25px;height:25px;background:#C4C4C4;overflow:hidden;margin-top:-4px;line-height:25px;text-align:center;border-radius:50%;display:inline-block;vertical-align:middle;margin-right:5px;font-size:18px;font-family:'arial',sans-serif;text-transform:uppercase;font-weight:700;color:#fff}.myvne_form_log .myvne_avatar .avatar_inner img{width:25px;height:25px}.myvne_form_log .myvne_avatar .name_user_av{font-size:14px;display:inline-block;vertical-align:middle;position:relative;padding-right:10px;max-width:100px;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}.myvne_form_log .myvne_avatar .name_user_av:after{width:0;height:0;border-left:3px solid transparent;border-right:3px solid transparent;border-top:4px solid #757575;position:absolute;top:11px;right:0;content:''}.myvne_form_log .myvne_notification{cursor:pointer}.myvne_form_log .myvne_notification .myvne_icon_bell_click{width:16px;height:16px;background:none;padding:5px 10px}.myvne_form_log .myvne_notification .myvne_icon_bell_click .ic-bell{fill:#bdbdbd}.myvne_form_log .myvne_notification .badged{position:absolute;top:-9px;right:-5px;background:#9F224E;border:1px solid #FFF;border-radius:10px;font-size:12px;color:#fff;padding:1px 4.5px}.myvne_form_log .myvne_notification:hover .myvne_icon_bell_click .ic-bell{fill:#757575}.myvne_form_log .myvne_notification.active .myvne_icon_bell_click .ic-bell{fill:#9F224E}.myvne_form_log .myvne_user_status{z-index:99999;position:absolute;height:auto;top:42px;left:auto;right:-30px;margin-top:0;min-width:240px;background:#fff;border:1px solid #e5e5e5;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.1);border-radius:0 0 3px 3px;padding:0 15px;text-align:left}.myvne_form_log .myvne_user_status:before{width:15px;height:15px;border:solid #e5e5e5;border-width:0 1px 1px 0;content:'';position:absolute;top:-9px;right:23px;background:#fff;-webkit-transform:rotate(225deg);-ms-transform:rotate(225deg);transform:rotate(225deg)}.myvne_form_log .myvne_user_status li{width:100%;float:left}.myvne_form_log .myvne_user_status li.li_bd{border-bottom:1px solid #E5E5E5;padding:0 0 10px 0;margin-bottom:10px}.myvne_form_log .myvne_user_status li.li_account{display:flex;align-items:center;padding:15px 0}.myvne_form_log .myvne_user_status li a{font-size:15px;display:block;line-height:15px;color:#4F4F4F;padding:10px 0;position:relative;width:100%}.myvne_form_log .myvne_user_status li a .number_sub{opacity:.4}.myvne_form_log .myvne_user_status li a:hover{color:#087CCE}.myvne_form_log .myvne_user_status li:last-child a{padding-bottom:20px;position:relative}.myvne_form_log .myvne_user_status li:last-child a:after{width:12px;height:12px;background:url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxMiIgaGVpZ2h0PSIxMiIgZmlsbD0iI2JkYmRiZCI+PHBhdGggZD0iTTkgOWwzLTMtMy0zdjIuMjVINC41djEuNUg5Vjl6TS43NSAwSDcuNWMuNDUgMCAuNzUuMy43NS43NVYzaC0xLjVWMS41SDEuNXY5aDUuMjVWOWgxLjV2Mi4yNWMwIC40NS0uMy43NS0uNzUuNzVILjc1Qy4zIDEyIDAgMTEuNyAwIDExLjI1Vi43NUMwIC4zLjMgMCAuNzUgMHoiLz48L3N2Zz4=) no-repeat 0 0;content:'';position:absolute;top:12px;left:45px}.myvne_form_log .myvne_user_status .avatar_sub{width:48px;height:48px;background:#E5E5E5;text-align:center;line-height:48px;font-size:20px;color:#fff;overflow:hidden;border-radius:50%;font-weight:700;text-transform:uppercase}.myvne_form_log .myvne_user_status .avatar_sub img{width:48px;height:48px}.myvne_form_log .myvne_user_status .name_sub{width:calc(100% - 48px);padding-left:10px;color:#4F4F4F;font-size:16px;font-weight:700}.myvne_form_log .myvne_content_notification{z-index:99999;position:absolute;height:auto;top:38px;left:auto;right:-15px;margin-top:0;min-width:310px;background:#fff;border:1px solid #e5e5e5;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.1);border-radius:0 0 3px 3px;padding:0;text-align:left}.myvne_form_log .myvne_content_notification:before{width:15px;height:15px;border:solid #e5e5e5;border-width:0 1px 1px 0;content:'';position:absolute;top:-9px;right:23px;background:#fff;-webkit-transform:rotate(225deg);-ms-transform:rotate(225deg);transform:rotate(225deg)}.myvne_form_log .myvne_content_notification li a{font-size:14px;line-height:160%;color:#222;padding:10px 15px 10px 30px;display:block;position:relative}.myvne_form_log .myvne_content_notification li a .myvne_time{font-size:12px;color:#757575;padding-top:5px}.myvne_form_log .myvne_content_notification li a:hover{background:#f7f7f7}.myvne_form_log .myvne_content_notification li a img{float:left;margin-right:10px;display:none}.myvne_form_log .myvne_content_notification li:first-child a{border-top:none}.myvne_form_log .myvne_content_notification li.unread a:before{content:'';width:8px;height:8px;background:#0887E2;position:absolute;top:16px;left:15px;border-radius:50%}.myvne_form_log .myvne_content_notification #myvne_notify_lists{height:490px;overflow:hidden}.myvne_form_log .myvne_content_notification .myvne_notification-viewmore{display:block;height:40px;line-height:40px;text-align:center;width:100%;float:left;padding:0 15px;font-size:14px;color:#757575;text-decoration:underline;border-top:1px solid #e5e5e5}.myvne_form_log .myvne_content_notification .myvne_notification-viewmore:hover{color:#087CCE}.myvne_form_log .myvne_content_notification #myvne_loading_viewmore{text-align:center;width:100%;float:left;padding-bottom:15px}.myvne_form_log li.myvne_loading{text-align:center;margin:10px;color:#FFF}.myvne_form_log li.myvne_loading:after{content:"Đang tải...";display:block;color:#333}.thumb-art{position:relative;margin-right:10px;float:left;width:140px}.thumb{display:block;overflow:hidden;height:0;position:relative;width:100%;background:#f4f4f4}.thumb img{width:100%;float:left;object-fit:cover}.thumb iframe{width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0}.thumb-5x3{padding-bottom:60%}.thumb-5x2{padding-bottom:40%}.thumb-3x2{padding-bottom:66.66667%}.thumb-16x9{padding-bottom:56.25%}.thumb-1x1{padding-bottom:100%}.thumb-2x3{padding-bottom:150%}.thumb-video{width:100%;height:0;padding-bottom:56.25%;margin-bottom:0;position:relative;overflow:hidden}.thumb-video iframe{position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0}.icon_thumb_videophoto{width:24px;display:block;height:24px;line-height:24px;text-align:center;position:absolute;background:rgba(0,0,0,.5);border-radius:3px;left:5px;bottom:5px;font-size:12px;color:#fff;font-weight:700;justify-content:center}.icon_thumb_videophoto .ic{align-self:center;fill:#fff;width:14px;height:14px}.thumb .thumb-gif{width:100%;-webkit-filter:unset;filter:unset;-webkit-transition:opacity 1s ease-out;-o-transition:opacity 1s ease-out;transition:opacity 1s ease-out}.wrap-main-nav{background:#fff;position:sticky;position:-webkit-sticky;top:0;z-index:999}.wrap-main-nav.show-all-menu .wrap-all-menu{top:calc(100% - 3px);visibility:visible;opacity:1}.wrap-main-nav.show-all-menu .wrap-all-menu:after{opacity:1;visibility:visible}.wrap-main-nav.show-all-menu .parent li{color:#BDBDBD}.wrap-main-nav.show-all-menu .all-menu{color:#9f224e!important}.wrap-main-nav.show-all-menu .hamburger{background:#9f224e!important}.wrap-main-nav.show-all-menu .hamburger:before,.wrap-main-nav.show-all-menu .hamburger:after{background:#9f224e!important}.wrap-main-nav.sticky{top:0;position:fixed}.main-nav{width:100%;float:left;clear:both;font-size:14px;border-bottom:1px solid #E5E5E5;transition-duration:300ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.main-nav .parent{justify-content:space-between;max-width:1370px;margin:0 auto;padding:0 15px}.main-nav .parent li{margin-right:15px;position:relative;font-weight:600;color:#4F4F4F;transition-duration:200ms;transition-property:color;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.main-nav .parent li a{padding:16.5px 0;display:block;white-space:nowrap}.main-nav .parent li:hover .sub{opacity:1;visibility:visible;top:100%;border-top:1px solid #9f224e}.main-nav .parent li.active a,.main-nav .parent li:hover a{color:#B52759}.main-nav .parent li.kinhdoanh:hover a,.main-nav .parent li.kinhdoanh.active a{color:#065E9D}.main-nav .parent li.giaitri:hover a,.main-nav .parent li.giaitri.active a{color:#EC326B}.main-nav .parent li.thethao:hover a,.main-nav .parent li.thethao.active a{color:#5FAE2E}.main-nav .parent li.phapluat:hover a,.main-nav .parent li.phapluat.active a{color:#923A3C}.main-nav .parent li.giaoduc:hover a,.main-nav .parent li.giaoduc.active a{color:#EB7600}.main-nav .parent li.suckhoe:hover a,.main-nav .parent li.suckhoe.active a{color:#049B93}.main-nav .parent li.doisong:hover a,.main-nav .parent li.doisong.active a{color:#309FC0}.main-nav .parent li.dulich:hover a,.main-nav .parent li.dulich.active a{color:#0083D6}.main-nav .parent li.khoahoc:hover a,.main-nav .parent li.khoahoc.active a{color:#AD9634}.main-nav .parent li.sohoa:hover a,.main-nav .parent li.sohoa.active a{color:#B88000}.main-nav .parent li.xe:hover a,.main-nav .parent li.xe.active a{color:#8392A0}.main-nav .parent li.cuoi:hover a,.main-nav .parent li.cuoi.active a{color:#E7776A}.main-nav .parent li.home{padding:12px 0}.main-nav .parent li.home a{width:24px;height:24px;border-radius:50%;background:#E5E5E5;justify-content:center;padding:0;position:relative;transition-duration:300ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.main-nav .parent li.home a .ic{width:12px;height:12px;position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);transition-duration:300ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.main-nav .parent li.home a .ic.ic-evne{opacity:0;width:20px;height:20px}.main-nav .parent li.home:hover a,.main-nav .parent li.home.active a{background:#B52759}.main-nav .parent li.home:hover a .ic,.main-nav .parent li.home.active a .ic{fill:#fff}.main-nav .parent li.kinhdoanh .sub{border-top:1px solid #04416d}.main-nav .parent li.giaitri .sub{border-top:1px solid #d71450}.main-nav .parent li.thethao .sub{border-top:1px solid #498523}.main-nav .parent li.phapluat .sub{border-top:1px solid #6e2c2d}.main-nav .parent li.giaoduc .sub{border-top:1px solid #B75C00}.main-nav .parent li.suckhoe .sub{border-top:1px solid #03817B}.main-nav .parent li.doisong .sub{border-top:1px solid #2D96B5}.main-nav .parent li.dulich .sub{border-top:1px solid #0072bb}.main-nav .parent li.khoahoc .sub{border-top:1px solid #867428}.main-nav .parent li.sohoa .sub{border-top:1px solid #9c6d00}.main-nav .parent li.xe .sub{border-top:1px solid #5D6C79}.main-nav .parent li.cuoi .sub{border-top:1px solid #DC3926}.main-nav .parent li.newlest{opacity:0;visibility:hidden;width:0;padding-right:0;margin-right:0;transition-duration:200ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.main-nav .parent li.newlest a{color:#9f224e}.main-nav .parent li.newlest.active a,.main-nav .parent li.newlest:hover a{color:#B52759}.main-nav .parent li.newlest:after{content:'';width:1px;height:14px;background:#e5e5e5;position:absolute;top:18px;right:0}.main-nav .sub{width:190px;background:#fff;opacity:0;visibility:hidden;position:absolute;z-index:2;left:0;top:calc(100% + 20px);box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.1);transition-duration:200ms;transition-property:opacity,top,visible;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.main-nav .sub li{font-weight:400;color:#222}.main-nav .sub li a{padding:10px 15px;color:#333!important}.main-nav .sub li a:hover{text-decoration:underline}.main-nav .all-menu{margin-right:0!important;color:#BDBDBD!important;font-weight:normal!important}.main-nav .all-menu a{display:-webkit-flex!important;display:-moz-flex!important;display:-ms-flex!important;display:-o-flex!important;display:flex!important}.main-nav .all-menu .hamburger{width:16px;height:2px;position:relative;background:#BDBDBD;display:block;top:2px;margin-left:8px}.main-nav .all-menu .hamburger:before,.main-nav .all-menu .hamburger:after{content:'';width:16px;height:2px;background:#BDBDBD;position:absolute}.main-nav .all-menu .hamburger:before{left:0;top:10px}.main-nav .all-menu .hamburger:after{left:0;top:5px}.main-nav .all-menu:hover .hamburger{background:#B52759}.main-nav .all-menu:hover .hamburger:before,.main-nav .all-menu:hover .hamburger:after{background:#B52759}.wrap-main-nav.sticky .main-nav{background:linear-gradient(180deg,#fff 0%,rgba(255,255,255,0) 100%),#fff;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.1)}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li.home a{background:none}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li.home a .ic-home{opacity:0}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li.home a .ic-evne{opacity:1}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li.newlest{opacity:1;visibility:visible;width:73.95px;padding-right:15px;margin-right:15px}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li:nth-last-of-type(-n+3){display:none}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li.all-menu{display:block!important}.wrap-main-nav.sticky .main-nav .parent li ul.sub li:nth-last-of-type(-n+3){display:block}.wrap-all-menu{width:100%;float:left;background:#F7F7F7;position:absolute;top:calc(100% + 10px);opacity:0;visibility:hidden;transition-duration:200ms;transition-property:opacity,top,visible;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.wrap-all-menu:after{width:100%;height:300px;position:absolute;background:rgba(0,0,0,.75);bottom:-300px;left:0;content:'';z-index:-1;opacity:0;visibility:hidden;transition-duration:700ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.wrap-all-menu .container{flex-wrap:wrap}.wrap-all-menu .header-menu{width:100%;float:left;border-bottom:1px solid #BDBDBD;padding:13px 0}.wrap-all-menu .header-menu .name-header{font-size:18px;line-height:23px;color:#4F4F4F;display:inline-block;font-family:"Merriweather",serif;font-weight:900}.wrap-all-menu .header-menu .close-menu{float:right;color:#076DB6}.wrap-all-menu .header-menu .close-menu .icon-close{position:relative;width:14px;height:14px;display:block;float:right;top:3px;margin-left:10px}.wrap-all-menu .header-menu .close-menu .icon-close:before,.wrap-all-menu .header-menu .close-menu .icon-close:after{content:'';width:20px;height:2px;position:absolute;background:#076DB6;left:-3px;top:6px}.wrap-all-menu .header-menu .close-menu .icon-close:before{transform:rotate(45deg)}.wrap-all-menu .header-menu .close-menu .icon-close:after{transform:rotate(-45deg)}.wrap-all-menu .content-left{width:calc(100% - 160px);float:left;padding-top:15px;padding-bottom:15px}.wrap-all-menu .content-left .scroll-menu-expand{max-height:calc(100vh - 130px);overflow:hidden}.wrap-all-menu .content-right{width:160px;padding-left:20px;float:right;padding-top:15px;border-left:1px solid #BDBDBD}.wrap-all-menu .content-right .scroll-menu-expand{max-height:calc(100vh - 130px);overflow:hidden}.wrap-all-menu .row-menu{font-size:0}.wrap-all-menu .cat-menu{display:inline-block;vertical-align:top;font-size:14px;width:150px;margin-bottom:30px}.wrap-all-menu .cat-menu li.hidden{display:none}.wrap-all-menu .cat-menu li:first-child{color:#9f224e;font-size:16px;font-weight:700}.wrap-all-menu .cat-menu li:first-child a{padding-top:0}.wrap-all-menu .cat-menu li:first-child a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li:first-child a.active{text-decoration:underline;color:#B52759}.wrap-all-menu .cat-menu li.view-more{color:#757575;font-size:12px;position:relative;padding-top:3px}.wrap-all-menu .cat-menu li.view-more:hover{color:#087CCE}.wrap-all-menu .cat-menu li.view-more:before{content:'';width:80px;height:1px;background:#BDBDBD;position:absolute;top:6px;left:0}.wrap-all-menu .cat-menu li a{padding:7.5px 0;display:inline-block}.wrap-all-menu .cat-menu li a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li a.active{text-decoration:underline}.wrap-all-menu .cat-menu li.kinhdoanh a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.kinhdoanh a.active{color:#065E9D}.wrap-all-menu .cat-menu li.giaitri a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.giaitri a.active{color:#EC326B}.wrap-all-menu .cat-menu li.thethao a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.thethao a.active{color:#5FAE2E}.wrap-all-menu .cat-menu li.phapluat a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.phapluat a.active{color:#923A3C}.wrap-all-menu .cat-menu li.giaoduc a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.giaoduc a.active{color:#EB7600}.wrap-all-menu .cat-menu li.suckhoe a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.suckhoe a.active{color:#049B93}.wrap-all-menu .cat-menu li.doisong a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.doisong a.active{color:#309FC0}.wrap-all-menu .cat-menu li.dulich a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.dulich a.active{color:#0083D6}.wrap-all-menu .cat-menu li.khoahoc a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.khoahoc a.active{color:#AD9634}.wrap-all-menu .cat-menu li.sohoa a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.sohoa a.active{color:#B88000}.wrap-all-menu .cat-menu li.xe a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.xe a.active{color:#8392A0}.wrap-all-menu .cat-menu li.cuoi a:hover,.wrap-all-menu .cat-menu li.cuoi a.active{color:#E7776A}.wrap-all-menu .type-news{padding-bottom:12px;border-bottom:1px solid #BDBDBD;margin-bottom:20px}.wrap-all-menu .type-news .item-type{font-size:16px;font-weight:700;margin-bottom:17px}.wrap-all-menu .type-news .item-type:hover a{text-decoration:underline}.wrap-all-menu .list-link{padding-bottom:12px;border-bottom:1px solid #BDBDBD;margin-bottom:20px}.wrap-all-menu .list-link .link{font-size:14px;margin-bottom:15px}.wrap-all-menu .list-link .link:hover a{text-decoration:underline}.wrap-all-menu .contact .ic{margin-right:5px}.wrap-all-menu .contact p{margin-bottom:10px}.wrap-all-menu .contact a{border:1px solid #E5E5E5;background:#fff;border-radius:3px;height:32px;line-height:32px;display:block;text-align:left;padding-left:12px;margin-bottom:10px;font-size:14px}.wrap-all-menu .contact a:hover{color:#087CCE}.wrap-all-menu .contact .mail{background:none;border-radius:3px;height:20px;line-height:20px;padding-left:0;display:block;text-align:left;border:none}.wrap-all-menu .contact .mail .ic{fill:#BDBDBD;margin-top:-2px}.wrap-all-menu .contact .ads{background:none;border-radius:3px;height:20px;line-height:20px;padding-left:0;display:block;text-align:left;border:none}.wrap-all-menu .contact .ads .ic{fill:none}.wrap-all-menu .contact .ads .ic.ic-ads{width:13px;height:14px;background:url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMTMiIGhlaWdodD0iMTQiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAxMyAxNCIgZmlsbD0ibm9uZSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj4KPHBhdGggZD0iTTEyLjU0NjUgMTAuNDgyOEMxMi41NDY1IDEwLjQ2NzEgMTIuNTMyMyAxMC40NjcxIDEyLjUzMjMgMTAuNDUxNEMxMi41MzIzIDEwLjQ0NzIgMTIuNTMwNyAxMC40NDMyIDEyLjUyNzcgMTAuNDQwM0MxMi41MjQ4IDEwLjQzNzMgMTIuNTIwOCAxMC40MzU3IDEyLjUxNjYgMTAuNDM1N0MxMi40NjQ1IDEwLjI5MiAxMi4zODMxIDEwLjE2MDcgMTIuMjc3NSAxMC4wNTAzTDEyLjI2MzMgMTAuMDM0NUwxMi4yMTc3IDkuOTg4OTJDMTIuMDcxMSA5Ljg0MTk0IDExLjg5OTYgOS43MjIxMSAxMS43MTEyIDkuNjM0OThDMTEuNjQ1NyA5LjU5OTAxIDExLjU3NTIgOS41NzMwMyAxMS41MDIgOS41NTc5QzExLjQxMzQgOS41Mzk3IDExLjMyMzQgOS41MjkxOCAxMS4yMzMgOS41MjY0NEMxMS4xMzM2IDkuNTIzNDUgMTEuMDM0MiA5LjUyODcxIDEwLjkzNTcgOS41NDIxN0gxMC45MDU4QzEwLjg4NDYgOS41Mzk3MiAxMC44NjMzIDkuNTQ1MzQgMTAuODQ2IDkuNTU3OUMxMC40NjU1IDkuNjM1ODggMTAuMTI2MiA5Ljg0OTQxIDkuODkxMjEgMTAuMTU4OEw5Ljg2MTMyIDEwLjE5MDNDOS44NDU1OSAxMC4yMDQ0IDkuODE1NyAxMC4yMzU5IDkuODAxNTUgMTAuMjUxNkM5LjU5OTE2IDEwLjQ1NTcgOS4zNzkxMyAxMC42NDE1IDkuMTQ0MDIgMTAuODA2OUM4Ljg5NjgzIDEwLjk2MTQgOC42Mzc0NyAxMS4wOTU2IDguMzY4NTEgMTEuMjA4SDguMzU0MzZDOC4xMTYxOSAxMS4zMDE5IDcuODcxNzggMTEuMzc5MiA3LjYyMjg5IDExLjQzOTNDNi45NTI1NyAxMS41ODczIDYuMjU2MzkgMTEuNTcxMSA1LjU5MzY4IDExLjM5MjFDNS41MzM5MSAxMS4zNzYzIDUuNDU4NCAxMS4zNDY0IDUuMzk4NjMgMTEuMzMwN0M1LjMzODg1IDExLjMxNSA1LjI4MDY1IDExLjI4NTEgNS4yMjA4NyAxMS4yNjk0QzUuMTggMTEuMjU2NCA1LjE0MDA1IDExLjI0MDYgNS4xMDEzMiAxMS4yMjIyQzUuMDIzMjcgMTEuMTkzNCA0Ljk0Nzk4IDExLjE1NzYgNC44NzYzOCAxMS4xMTUyQzQuODcyMjEgMTEuMTE1MiA0Ljg2ODIxIDExLjExMzYgNC44NjUyNSAxMS4xMTA2QzQuODYyMzEgMTEuMTA3NyA0Ljg2MDY1IDExLjEwMzYgNC44NjA2NSAxMS4wOTk1QzQuMzI0MSAxMC44MzM2IDMuODQzNTIgMTAuNDY3MyAzLjQ0NDkyIDEwLjAyMDRDMy4wNTAwMyA5LjU2NzQzIDIuNzU1MjIgOS4wMzYyMiAyLjU3OTc1IDguNDYxNUMyLjM1ODQ1IDcuNzIyMzQgMi4zMDQ3MiA2Ljk0MzE0IDIuNDIyNDUgNi4xODA2QzIuNDIyNDUgNi4xODA2IDIuOTQ0NjkgMi41NjI2MiA2Ljg2OTQxIDIuNDc5MjVDNy43NTA2MyAyLjUxNjUzIDguNjAxNTkgMi44MTEzMSA5LjMxNzA1IDMuMzI3MTFDNy4wNTUwMyA1LjY2MzA3IDQuMDg5ODYgOC42Nzg1OCA0LjA4OTg2IDguNjc4NThDNC40NzcwMiA5LjM3NTggNS4xMTAyNSA5LjkwMzU5IDUuODY1ODIgMTAuMTU4OEM2LjI5MjExIDkuNzI2MjIgMTIuNTQ2NSAzLjMwMzUyIDEyLjU0NjUgMy4zMDM1MkMxMi41NDY1IDMuMzAzNTIgMTEuOTU1IDIuMjMyMjggMTEuMTEzNSAxLjYxNTY1QzEwLjEzNzkgMC43Njc2MTUgOC45MzQzNCAwLjIyNTQ2MiA3LjY1Mjc4IDAuMDU2Nzc0QzQuMjgwMiAtMC4zODk5NjggMC44MzM2ODIgMS43OTk3IDAuMDg4MDY0MyA1Ljg0MDgyQy0wLjQ5Mzk1OCA5LjYzNDk4IDEuODc4MTggMTMuMjM0MSA1LjYyMzU3IDEzLjkwNThDNy45MjE3NyAxNC4zMzg0IDEwLjkzNTcgMTMuMjg5MSAxMi42MDYzIDEwLjYzN0MxMi41Nzk0IDEwLjU4ODYgMTIuNTU5MyAxMC41MzY3IDEyLjU0NjUgMTAuNDgyOFoiIGZpbGw9IiMwMDc0N0IiLz4KPC9zdmc+Cg==) no-repeat 0 0;margin-top:-2px;margin-right:9px}.wrap-all-menu .contact.downloadapp{padding-top:20px;margin-top:20px;border-top:1px solid #BDBDBD}.wrap-all-menu .contact.downloadapp a .ic{margin-top:-3px}.wrap-all-menu .contact.downloadapp a:hover{color:#222;background:#E5E5E5}.wrap-main-nav.sticky+.section{margin-top:50px}.lazy-blur{-webkit-filter:blur(2px);filter:blur(2px)}.lazy-unblur{opacity:0;-webkit-filter:unset;filter:unset;will-change:opacity;-webkit-transition:opacity 1s ease-out;-o-transition:opacity 1s ease-out;transition:opacity 1s ease-out}.lazier{width:1px;height:1px}.thumb-art{position:relative}.lazy{position:absolute;top:0;left:0}.loaded{position:absolute;top:0;left:0;opacity:0;-webkit-filter:unset;filter:unset;-webkit-transition:opacity 1s ease-out;-o-transition:opacity 1s ease-out;transition:opacity 1s ease-out}@keyframes fadeInUp{from{-webkit-transform:translate3d(0,5px,0);transform:translate3d(0,5px,0)}to{-webkit-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);opacity:1}}@-webkit-keyframes fadeInUp{from{-webkit-transform:translate3d(0,5px,0);transform:translate3d(0,5px,0)}to{-webkit-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);opacity:1}}.animated{animation-duration:1s;animation-fill-mode:both;-webkit-animation-duration:1s;-webkit-animation-fill-mode:both}.animatedFadeInUp{opacity:0}.fadeInUp{opacity:0;animation-name:fadeInUp;-webkit-animation-name:fadeInUp}.grecaptcha-badge{display:none!important}.banner-ads{width:100%;float:left;text-align:center;overflow:hidden}.banner-ads.banner-height-360{height:360px}.banner-ads.banner-height-360 img{height:360px}.banner-ads.banner-height-600{height:600px}.banner-ads.banner-height-600 img{height:600px}.banner-ads.banner-height-250{height:250px}.banner-ads.banner-height-250 img{height:250px}.banner-ads.banner-height-500{height:500px}.banner-ads.banner-height-500 img{height:500px}.banner-ads.banner-height-90{height:90px}.banner-ads.banner-height-90 img{height:90px}.section-ads-top{transition:all .6s ease-in-out;background:#f7f7f7;min-height:270px!important;flex-direction:column}.container{width:100%;max-width:1130px;padding:0 15px;margin:0 auto;position:relative}.extra-container{width:100%;max-width:1340px;padding:0 15px}.section{width:100%;float:left}.hidden{display:none!important}.top-header{padding:8.5px 0;border-bottom:1px solid #E5E5E5}.top-header .search{position:relative;margin-left:15px;padding-left:15px}.top-header .search input{height:32px;line-height:32px;border-radius:16px;border:1px solid #E5E5E5;padding:0 30px 0 14px;margin:0}.top-header .search input:focus{border:1px solid #BDBDBD}.top-header .search button{background:none;position:absolute;right:0;top:0;width:32px;height:32px}.top-header .search button .ic{fill:#bdbdbd}.top-header .search:before{content:'';width:1px;height:24px;background:#E5E5E5;position:absolute;left:0;top:4px}.top-header .search.active input{border:1px solid #BDBDBD}.top-header .search.active button .ic{fill:#757575}.all-menu-tablet{float:left;width:50px;height:33px;text-align:center;margin-left:-15px;margin-top:-2px;cursor:pointer;display:none}.all-menu-tablet .hamburger{width:20px;height:2px;background:#bdbdbd;display:inline-block;position:relative}.all-menu-tablet .hamburger:before,.all-menu-tablet .hamburger:after{content:'';width:20px;height:2px;background:#BDBDBD;position:absolute;left:0}.all-menu-tablet .hamburger:before{top:6px}.all-menu-tablet .hamburger:after{top:12px}.all-menu-tablet.close-menu-tablet{padding-top:5px}.all-menu-tablet.close-menu-tablet .hamburger{transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}.all-menu-tablet.close-menu-tablet .hamburger:before{display:none}.all-menu-tablet.close-menu-tablet .hamburger:after{transform:rotate(-90deg);-webkit-transform:rotate(-90deg);top:0}.myvne_taskbar{margin-left:20px}.myvne_taskbar .log_txt{height:32px;line-height:32px;color:#4f4f4f}.myvne_taskbar .log_txt .ic-user{fill:#bdbdbd;margin-right:5px;margin-top:-2px}.myvne_taskbar .log_txt:hover{color:#087CCE}.logo{display:inline-block;float:left;padding-top:2px}.btn24hqua,.evne{height:32px;line-height:30px;padding:0 10px;border:1px solid #E5E5E5;border-radius:3px;font-size:14px;color:#757575;display:inline-block}.btn24hqua .ic,.evne .ic{margin-right:5px;margin-top:-1px}.btn24hqua:hover,.evne:hover{color:#4f4f4f;background:#f7f7f7}.btn24hqua .ic{fill:#bdbdbd}.btn24hqua.active{color:#fff;background:#9f224e;border:1px solid #9f224e}.btn24hqua.active .ic{fill:#fff}.evne{margin-left:15px}.time-now{font-size:14px;line-height:32px;color:#757575;position:relative;margin-left:20px;padding-left:15px;float:left}.time-now:before{content:'';width:1px;height:26px;background:#E5E5E5;position:absolute;left:0;top:2px}.box-category{width:100%;float:left;margin-bottom:20px}.box-category.has-border{padding-bottom:20px;border-bottom:1px solid #e5e5e5}.box-last{margin-bottom:0}.meta-news{color:#757575;font-size:12px;line-height:14px;font-weight:400!important}.meta-news .time-public{display:inline-block;margin-right:10px}.meta-news .cat{display:inline-block;margin-right:10px}.meta-news .cat:hover{color:#087CCE}.meta-news .count_cmt,.meta-news .icon_commend{font-size:12px;color:#076DB6;display:inline-block;text-decoration:none!important}.meta-news .count_cmt .ic,.meta-news .icon_commend .ic{fill:#bdbdbd;width:12px;height:12px;margin-right:1px}.meta-news .count_cmt:hover,.meta-news .icon_commend:hover{color:#087CCE}.meta-news .count_cmt:hover .ic,.meta-news .icon_commend:hover .ic{fill:#999}.meta-news .icon_commend .ic{margin-right:0}.meta-news .ic-time{vertical-align:top;width:14px;height:14px;margin-right:5px;fill:#BDBDBD}.icon_commend{font-size:12px;color:#076DB6;display:inline-block;vertical-align:top;text-decoration:none}.icon_commend .ic{fill:#bdbdbd;width:12px;height:12px;margin-right:0}.icon_commend:hover{color:#087CCE}.icon_commend:hover .ic{fill:#999}.location-stamp{color:#757575!important;font-size:12px;text-transform:uppercase;margin-right:12px;letter-spacing:-.5px;position:relative}.location-stamp:before{content:"";position:absolute;bottom:5px;width:7px;height:1px;background:#757575;right:-8px}.title-news a:hover{color:#087CCE}.item-news{width:100%;float:left;padding-bottom:15px;margin-bottom:15px;border-bottom:1px solid #E5E5E5}.item-news .title-news{font-family:"Merriweather",serif;font-size:14px;line-height:160%;margin-bottom:5px}.item-news .title-news .meta-news{float:none;display:inline-block;vertical-align:middle;margin-left:8px;font-family:arial}.item-news .thumb-art{width:260px;float:left;margin-right:20px}.item-news.full-thumb .thumb-art{width:100%;margin:0 0 10px 0}.item-news.small-thumb .thumb-art{width:120px;margin-right:10px}.item-news .description{line-height:140%;font-size:14px}.item-news .description .meta-news{float:none;display:inline-block;vertical-align:middle;margin-left:5px}.label_red{color:#9f224e}.section_topstory{padding-top:20px}.article-topstory{width:550px;padding-bottom:0;margin-bottom:0;border:none}.article-topstory .description{clear:both;font-size:14px;line-height:140%}.article-topstory .location-stamp{font-size:12px}.article-topstory .icon_thumb_videophoto{width:32px;height:32px;line-height:32px;bottom:10px;left:10px}.article-topstory .icon_thumb_videophoto .ic{width:18px;height:18px}.article-topstory .title-news{width:100%;float:left;font-size:24px;font-weight:400}.article-topstory.full-thumb .thumb-art{margin:0 0 15px 0}.related_news{margin-top:10px;font-size:12px;line-height:140%}.related_news a{color:#757575;position:relative;font-weight:700;padding-left:10px}.related_news a:before{width:5px;height:5px;background:#BDBDBD;content:'';border-radius:50%;position:absolute;top:4px;left:0}.related_news a:hover{color:#087CCE}.sub-news-top{width:230px;padding-left:20px;position:relative}.sub-news-top .inner-sub-news-top{position:absolute;height:100%;top:0;left:20px;overflow:hidden}.sub-news-top .scroll-sub-featured{max-height:100%}.list-sub-feature{padding-right:15px}.list-sub-feature li{width:100%;float:left;margin-top:10px;padding-top:10px;border-top:1px solid #E5E5E5}.list-sub-feature li:first-child{margin-top:0;padding-top:0;border-top:none}.list-sub-feature li:last-child{margin-bottom:10px;padding-bottom:25px}.list-sub-feature li .title_news{font-size:14px;line-height:160%;font-family:"Merriweather",serif}.list-sub-feature li .title_news:hover{color:#087CCE}.col-right-top{width:320px;padding-left:20px}.col-right-top .box-category:last-child{margin-bottom:0}.has_border{margin-top:20px;padding-top:20px}.has_border:before{width:calc(100% - 30px);background:#E5E5E5;height:1px;position:absolute;top:0;left:15px;content:''}.col-left{padding-right:15px;position:relative}.col-left:after{content:'';width:1px;height:100%;background:#E5E5E5;position:absolute;top:0;right:0}.col-right{padding-left:15px}.col-small{width:420px}.col-medium{width:680px}.col-center{padding-left:15px;padding-right:15px;position:relative}.col-center:after{content:'';width:1px;height:100%;background:#E5E5E5;position:absolute;top:0;right:0}.col-335{width:365px}.section_stream_home .col-small{width:400px}.section_stream_home .col-left{padding-right:20px}.section_stream_home .col-medium{width:700px}.section_stream_home .col-right{padding-left:20px}.item-news-common{border-top:1px solid #E5E5E5;margin-top:15px;padding-top:15px;border-bottom:none;margin-bottom:0;padding-bottom:0}.item-news-common:first-of-type{border-top:none;margin-top:0;padding-top:0}.item-news-common .title-news{font-size:15px;font-weight:700;margin-bottom:10px}.item-news-common .thumb-art{width:145px;margin-right:10px}.item-news-common .description{font-size:14px;line-height:140%}.item-news-common p.meta-news{margin-top:10px}.top-header-folder{padding:0;border:none}.top-header-folder .search{width:300px;margin-left:0;padding-left:0}.top-header-folder .search:before{display:none}.text-calendar{font-size:14px;line-height:16px;color:#757575;padding:3px 15px 3px 0;margin-right:15px;border-right:1px solid #E5E5E5;cursor:pointer}.text-calendar .ic{fill:#BDBDBD;margin-right:8px;margin-top:-3px}.text-calendar:hover,.text-calendar.active{color:#087CCE}.text-calendar:hover .ic,.text-calendar.active .ic{fill:#087CCE}.top-folder{align-items:center;padding:20px 0 10px 0}.filter-date-search{margin-left:auto;align-items:center}.title-folder{font-family:"Merriweather",serif;font-weight:700;color:#9f224e;font-size:32px;line-height:1.25}.nav-folder .ul-nav-folder{width:100%;float:left;border-bottom:1px solid #E5E5E5}.nav-folder .ul-nav-folder li{float:left;margin-right:25px}.nav-folder .ul-nav-folder li a{display:block;padding:12px 0;font-size:14px;line-height:120%;color:#4f4f4f;font-weight:700;position:relative}.nav-folder .ul-nav-folder li a:after{content:'';width:100%;height:1px;background:transparent;position:absolute;bottom:-1px;left:0}.nav-folder .ul-nav-folder li:hover a{color:#B52759}.nav-folder .ul-nav-folder li.active a{color:#9f224e}.nav-folder .ul-nav-folder li.active a:after{background:#9f224e}.nav-folder .ul-nav-folder li:last-child{margin-right:0}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder li a{font-weight:400}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder li.active a{color:#9f224e}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder li.active a:after{display:none}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li{margin-right:28px;position:relative}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li:after{width:1px;height:15px;background:#e5e5e5;content:'';position:absolute;top:13px;right:-16px}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li:last-child{margin-right:0}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li:last-child:after{display:none}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li:last-child a{color:#757575}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li:first-child:after{width:7px;height:7px;background:none;border:solid #BDBDBD;border-width:0 1px 1px 0;content:'';position:absolute;top:16px;right:-16px;-webkit-transform:rotate(315deg);-ms-transform:rotate(315deg);transform:rotate(315deg)}.nav-folder .ul-nav-folder.ul-subfolder-business li:not(:first-child).active a{color:#222;text-decoration:underline;text-underline-position:under}.section_topstory_folder{padding-top:15px}.col-left-top{width:780px}.wrapper-topstory-folder .article-topstory{width:545px;padding-right:15px}.wrapper-topstory-folder .article-topstory .description{font-size:14px;line-height:140%}.wrapper-topstory-folder .article-topstory p:not(.description),.wrapper-topstory-folder .article-topstory p:not(.meta-news){margin-top:10px;font-size:14px;line-height:140%}.wrapper-topstory-folder .article-topstory .location-stamp{font-size:12px}.wrapper-topstory-folder .article-topstory .title-news{font-size:20px}.wrapper-topstory-folder .sub-news-top{width:235px;padding-left:15px;height:530px}.wrapper-topstory-folder .sub-news-top .inner-sub-news-top{left:15px}.wrapper-topstory-folder .sub-news-top:before{left:15px}.wrapper-topstory-folder .sub-news-top:after{content:'';width:1px;height:100%;background:#E5E5E5;position:absolute;top:0;left:0}.wrapper-topstory-folder .list-sub-feature li .title_news{font-size:16px;font-weight:400;font-family:"Merriweather",serif}.wrapper-topstory-folder .list-sub-feature li .description{font-size:14px;line-height:140%;margin-top:5px}.wrapper-topstory-folder .list-sub-feature li p.meta-news{margin-top:5px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2{flex-wrap:wrap;flex-direction:column;min-height:530px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .article-topstory{width:100%;background:#F7F7F7;padding-right:20px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .article-topstory .thumb-art{width:513px;margin:0 20px 0 0}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .article-topstory .title-news{width:auto;float:none;margin-bottom:10px;padding-top:20px;font-weight:700}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .article-topstory .description{clear:none}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .article-topstory p.meta-news{margin-top:5px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .related_news{margin-top:15px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .sub-news-top{margin-top:20px;padding-top:15px;border-top:1px solid #e5e5e5;width:100%;padding-left:0;height:auto}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .sub-news-top:after{display:none}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .sub-news-top .inner-sub-news-top{position:static}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .sub-news-top:before{display:none}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .scroll-sub-featured{width:100%;float:left}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .list-sub-feature{width:calc(100% + 20px);margin-left:-20px;font-size:0;padding-right:0}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .list-sub-feature li{width:33.333333%;float:none;padding-left:20px;display:inline-block;vertical-align:top;margin-top:0;padding-top:0;border-top:none}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .list-sub-feature li .description{margin-top:10px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .list-sub-feature li .title_news{font-size:15px;font-weight:700}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .list-sub-feature li p.meta-news{margin-top:10px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2 .list-sub-feature li:last-child{margin-bottom:0;padding-bottom:0}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home{min-height:inherit}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home .article-topstory .thumb-art{width:520px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home .article-topstory p.meta-news{margin-top:10px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home .sub-news-top{padding-top:0;border-top:none}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home .list-sub-feature li{width:32.5%}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home .list-sub-feature li.item-gocnhin{width:35%;padding-left:40px;position:relative}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-home .list-sub-feature li.item-gocnhin:before{width:2px;height:100%;content:'';background:#e5e5e5;position:absolute;top:0;left:20px}.wrapper-topstory-folder.wrapper-topstory-folder-v2.wrapper-topstory-subfolder .article-topstory .thumb-art{width:470px}.wrapper-topstory-folder .extend-lead a{position:relative;display:table}.wrapper-topstory-folder .extend-lead a:before{width:100%;height:20px;content:'';background:linear-gradient(45deg,rgba(247,247,247,0) 0%,#F7F7F7 75.52%);background:-webkit-linear-gradient(45deg,rgba(247,247,247,0) 0%,#F7F7F7 75.52%);position:absolute;right:0;bottom:0}.col-left-subfolder .wrapper-topstory-folder-v2{height:auto;min-height:inherit}.pagination{align-items:center;margin-top:20px;padding-top:20px;border-top:1px solid #E5E5E5}.pagination .text-calendar{margin-right:0;padding-right:0;border-right:none}.pagination .paging{margin-left:auto}.pagination.pagination-folder{padding-right:430px}.pagination.pagination-subfolder{padding-right:360px}.paging{align-items:center}.paging .select-page{position:relative}.paging .select-page .selected-page{height:40px;border-radius:3px;line-height:40px;font-size:15px;color:#757575;position:relative;display:inline-block}.paging .select-page .box-open-select{width:100%;position:absolute;bottom:35px;left:0;background:#fff;height:215px;overflow:hidden;visibility:hidden;opacity:0;transition-duration:200ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1);border:1px solid #E5E5E5;box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.1);border-radius:3px}.paging .select-page .box-open-select .page-s{display:block;font-size:15px;padding:10px 15px}.paging .select-page .box-open-select .page-s:hover{background:#F7F7F7}.paging .select-page.active .box-open-select{bottom:45px;opacity:1;visibility:visible}.paging .select-page.active .selected-page{background:#f7f7f7}.paging .button-page{margin-left:20px;align-items:center}.paging .button-page .btn-page{width:40px;height:40px;text-align:center;line-height:36px;border:1px solid #e5e5e5;border-radius:3px;float:left;position:relative;margin-left:10px;color:#757575}.paging .button-page .btn-page .ic{fill:#4f4f4f;width:10px;height:10px}.paging .button-page .btn-page:hover{background:#F7F7F7}.paging .button-page .btn-page.active{border:1px solid #9f224e;background:#9f224e;color:#fff}.paging .button-page .btn-page.disable{background:#f7f7f7;border:1px solid #f7f7f7}.paging .button-page .btn-page.disable .ic{fill:#BDBDBD}.paging .button-page .btn-page.type_page{-moz-appearance:none;-webkit-appearance:none;padding:0;margin:0 5px;text-align:center;font-size:15px;font-weight:700;color:#222;min-width:40px!important;max-width:99.99%!important;transition:width 0.25s}.paging .button-page .btn-page.type_page:focus{border:1px solid #757575}.filter-date-search .pagination{margin-top:0;padding-top:0;border-top:none;position:relative;margin-right:15px;padding-right:15px}.filter-date-search .pagination:after{content:'';width:1px;height:22px;background:#e5e5e5;position:absolute;top:9px;right:0}.col-left-subfolder{width:770px;padding-right:30px;border-right:none}.col-left-subfolder .wrapper-topstory-folder{padding-bottom:20px;margin-bottom:20px;border-bottom:1px solid #E5E5E5}.col-right-subfolder{width:330px;padding-left:30px}.list-news-subfolder .item-news-common{padding-top:20px;margin-top:20px}.list-news-subfolder .item-news-common .title-news{margin-bottom:5px;font-size:20px;font-weight:400}.list-news-subfolder .item-news-common .thumb-art{width:220px;margin-right:0;float:right;margin-left:40px}.list-news-subfolder .item-news-common .description{font-size:14px;line-height:140%}.list-news-subfolder .item-news-common.off-thumb .title-news,.list-news-subfolder .item-news-common.off-thumb .description{max-width:600px}.list-news-subfolder .item-news-common:first-of-type{margin-top:0;padding-top:0}.col-left-border{padding-right:20px;position:relative}.col-left-border:after{content:'';width:1px;height:100%;background:#E5E5E5;position:absolute;top:0;right:0}.wrapper-topstory-folder .sub-news-top-photo{height:auto}.wrapper-topstory-folder .sub-news-top-photo:before{display:none}.sub-news-top-photo .item-news:last-of-type{margin-bottom:0;padding-bottom:0;border-bottom:none}.list-news-folder-photo{font-size:0}.list-news-folder-photo .item-news{display:inline-block;vertical-align:top;border-bottom:none;padding-bottom:0;width:50%;float:none;margin-bottom:20px}.list-news-folder-photo .item-news:nth-child(even){padding-left:10px}.list-news-folder-photo .item-news:nth-child(odd){padding-right:10px}.list-news-folder-photo .item-news:nth-last-of-type(-n+2){margin-bottom:0}.list-news-folder-photo .item-news .title-news{font-size:15px;font-weight:700;line-height:160%}.list-news-folder-photo .item-news .icon_thumb_videophoto{width:28px;height:28px;line-height:28px}.top-header-folder-dateview .top-folder{padding-bottom:15px;border-bottom:1px solid #e5e5e5}.select-cate-date .text-calendar{margin-right:0;padding-right:0;border-right:none}.select-cate-date .cate-select{align-items:center;color:#4f4f4f;font-size:14px;margin-right:20px}.select-cate-date .cate-select span{padding-right:10px}.select-cate-date .option-cate{width:190px;font-size:14px;color:#4f4f4f;cursor:pointer}.select-cate-date .filter-date-search{margin-left:inherit}img:not([src]):not([srcset]){visibility:hidden}.tip{position:absolute;top:-30px;left:50%;transform:translateX(-50%);height:24px;line-height:24px;background:#17191A;color:#fff!important;font-size:12px!important;text-decoration:none!important;white-space:nowrap;padding:0 10px;border-radius:3px}.social_pin{width:65px;padding-top:150px;position:sticky;position:-webkit-sticky;top:0;left:0;height:100%;padding-bottom:20px;opacity:1;visibility:visible;z-index:1;transition-duration:250ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1)}.social_pin.social_pin_folder{padding-top:0;width:70px;padding-left:38px;top:70px}.social_pin .social_left li{margin-top:10px;width:32px}.social_pin .social_left li a{width:32px;height:32px;border-radius:50%;background:#fff;justify-content:center;position:relative;border:1px solid #E5E5E5}.social_pin .social_left li a .ic{fill:#93908A;align-self:center}.social_pin .social_left li a:hover .ic{fill:#fff}.social_pin .social_left li a.social_fb:hover{background:#3B5999;border:1px solid #3B5999}.social_pin .social_left li a.social_twit:hover{background:#55ACEE;border:1px solid #55ACEE}.social_pin .social_left li a.social_save:hover{background:#087CCE;border:1px solid #087CCE}.social_pin .social_left li a.social_save.active{background:#076DB6;border:1px solid #076DB6}.social_pin .social_left li a.social_save.active .ic{fill:#fff}.social_pin .social_left li a.social_comment:hover{background:#B52759;border:1px solid #B52759}.social_pin .social_left li a .number_cmt{font-size:12px;color:#757575;position:absolute;bottom:-20px;left:50%;transform:translateX(-50%)}.social_pin .social_left li a.social_back{overflow:hidden}.social_pin .social_left li a.social_back .ic{transform:rotate(180deg)}.social_pin .social_left li a.social_back .tip{left:20px;transform:none;top:0;opacity:0;transition-duration:200ms;transition-property:all;transition-timing-function:cubic-bezier(.7,1,.7,1);visibility:hidden}.social_pin .social_left li a.social_back:hover{background:#087CCE;border:1px solid #087CCE;overflow:visible}.social_pin .social_left li a.social_back:hover .tip{opacity:1;top:-15px;visibility:visible}.social_pin .social_left li.border{padding-top:10px;position:relative}.social_pin .social_left li.border:before{content:'';width:23px;height:1px;background:#E0E0E0;position:absolute;top:0;left:5px}.social_pin .social_left li.li_comment{padding-bottom:20px}.social_pin .social_left li:first-child{margin-top:0}.social_pin.hide_pin{opacity:0;visibility:hidden}.breadcrumb{float:left}.breadcrumb li{position:relative;display:inline-block;line-height:16px;font-size:14px;color:#757575;margin-right:25px}.breadcrumb li a{display:inline-block}.breadcrumb li:after{content:'';width:7px;height:7px;border-top:1px solid #BDBDBD;border-right:1px solid #BDBDBD;transform:rotate(45deg);position:absolute;left:-19px;top:5px}.breadcrumb li:first-child{color:#076DB6}.breadcrumb li:first-child:after{content:none}.box-gocnhin{padding-bottom:15px!important;margin-bottom:15px}.box-gocnhin .item-news .description{font-size:14px;line-height:140%}.box-gocnhin .title-news{font-size:15px;font-weight:700}.box-gocnhin .meta-news{font-size:14px;line-height:16px;color:#4f4f4f}.art-top-gn{width:400px;padding-bottom:0;margin-bottom:0;border-bottom:none;padding-right:20px}.info-author{align-items:flex-end;margin-top:5px}.info-author .meta-news .cat{font-family:"Merriweather",serif;font-size:14px;color:#757575;font-style:italic;line-height:140%;margin-right:0}.info-author .meta-news .cat:hover{color:#087CCE}.sub-art-gn{width:265px;padding-left:20px;border-left:1px solid #E5E5E5}.sub-art-gn .info-author{margin-top:0}.sub-art-gn .item-news{padding-bottom:10px;margin-bottom:10px;border-bottom:1px solid #E5E5E5}.sub-art-gn .item-news:last-of-type{padding-bottom:0;margin-bottom:0;border-bottom:none}.sub-art-gn .title-news{margin-bottom:0}.thumb-author-gn.thumb-art{width:90px;margin-left:15px;margin-right:0;margin-bottom:0;float:right}.thumb-author-gn.thumb-art .thumb{border-radius:50%}.item-gocnhin .art-top-gn{width:100%;padding-right:0;min-height:168px;position:relative}.item-gocnhin .art-top-gn .title-news{font-size:15px;font-weight:700;margin-bottom:0}.item-gocnhin .art-top-gn .description{min-height:57px}.item-gocnhin .info-author{margin-top:0;position:absolute;right:0;bottom:0}.item-gocnhin .thumb-author-gn.thumb-art{width:75px;margin-left:0}.item-gocnhin p.meta-news{width:calc(100% - 75px);padding-right:15px;margin-top:0!important}.item-gocnhin p.meta-news .count_cmt{margin-top:8px}.box-placeholder{font-size:0;line-height:0}.box-placeholder .text{display:inline-block;background-color:#444;height:12px;border-radius:100px;margin:5px 0;min-width:100px;opacity:.1;animation:fading 1.5s infinite}.box-placeholder .text:first-child{margin-top:0}.box-placeholder .text:last-child{margin-bottom:0}.box-placeholder .text.link{background-color:var(--blue);opacity:.4}.box-placeholder .text.line{width:100%}.box-placeholder .text.category{width:100px;margin-bottom:10px}.box-placeholder h4.text{height:20px;margin:3px 0;opacity:.2}.box-placeholder .title-news .text{margin:0}.box-placeholder.item-news-common .title-news+.thumb-art+.text{width:calc(100% - 100px)}.box-placeholder.item-news-common .title-news+.thumb-art+.text+.text{width:calc(100% - 130px);clear:both}.box-placeholder.item-news-common .title-news+.text{width:100%}.box-placeholder.item-news-common .title-news+.text+.text{width:calc(100% - 30px);clear:both}.box-placeholder .title-box-category .text{height:20px}.box-placeholder.box-gocnhin .title-news .text{height:17px;width:calc(100% - 105px)}.box-placeholder.box-gocnhin .title-news+.text{width:calc(100% - 140px)}.box-placeholder.box-slide-topic{padding:0}.box-placeholder.box-slide-topic .text{height:25px;border-radius:100px;margin-top:11px}.section_video .box-placeholder .text.thumb-video{border-radius:0;margin-bottom:0}.section_video .box-placeholder .title-news{line-height:100%}.section_video .box-placeholder .title-news .text{height:17px}.section_video .box-placeholder .box-scroll-video .thumb-art+.text{width:calc(100% - 130px)}.section_video .box-placeholder .box-scroll-video .thumb-art+.text+.text{width:calc(100% - 160px);clear:both}.box-cate-featured-vertical.box-placeholder .sub-news-cate .thumb-art+.text{width:calc(100% - 86px)}.box-cate-featured-vertical.box-placeholder .sub-news-cate .thumb-art+.text+.text{width:calc(100% - 116px);clear:both}.box-placeholder .wrap-slide-photo .text{height:503px;border-radius:0;background-color:#aaa}.box-ebank-qt .box-placeholder .wrap-slide-bank-qt .text{height:140px;border-radius:0;background-color:#aaa}.box-news-other-site .box-placeholder .title-news{line-height:120%}.box-news-other-site .box-placeholder .title-news .text{width:calc(100% - 280px);height:17px}.box-news-other-site .box-placeholder .title-news .text+.text{width:20%;height:17px}.box-news-other-site .box-placeholder .title-news+.text{width:calc(100% - 280px);clear:both;margin-top:10px}.box-placeholder.box-info-company .wrap-slide-business .text{height:210px;border-radius:0;background-color:#aaa}.box-placeholder.box-shop-sell .wrap-slide-business .text{height:100px;border-radius:0;background-color:#aaa}.box-placeholder.box-shop-sell-vertical .wrap-slide-business .text{height:445px;border-radius:0;background-color:#aaa}.box-placeholder.box-wiki-kidlab .wrap-slide-business .text{height:212px}.list-news-subfolder .box-placeholder .title-news{line-height:130%}.list-news-subfolder .box-placeholder .title-news .text{width:calc(100% - 260px);height:15px}.list-news-subfolder .box-placeholder .title-news .text+.text{width:100px;height:15px}.list-news-subfolder .box-placeholder .title-news+.text{width:calc(100% - 260px)}.list-news-subfolder .box-placeholder .title-news+.text+.text{width:calc(100% - 260px);clear:both}.list-news-subfolder .box-placeholder .title-news+.text+.text+.text{width:100px}.box-news-banner.box-placeholder .content-box-category .text.line{height:56px;border-radius:0}.block-item.box-placeholder .title-block-live{margin-top:20px}.block-item.box-placeholder .title-block-live .text{height:20px}.block-item.box-placeholder .title-block-live .text+.text{width:80%}.block-item.box-placeholder .header-block+.text+.text{width:80%;clear:both}.block-item.box-placeholder .header-block+.text+.text+.text{width:60%;clear:both}.block-item.box-placeholder .header-block+.text+.text+.text+.text{width:40%;clear:both;margin-right:60%}.block-item.box-placeholder .header-block+.text+.text+.text+.text+.text{width:10%;clear:both}.block-item.box-placeholder .social-block{margin-top:25px}.block-item.box-placeholder .social-block .text{height:20px}.ds-dienbien .box-placeholder .text{height:17px}.ds-dienbien .box-placeholder .text+.text{height:12px}.banner-ads.box-placeholder .text{border-radius:10px;margin:0}.banner-ads.box-placeholder.banner-height-250 .text{height:250px}.banner-ads.box-placeholder.banner-height-500 .text{height:500px}.banner-ads.box-placeholder.banner-height-600 .text{height:600px}.banner-ads.box-placeholder.banner-height-90 .text{height:90px}.slide-table-tt.box-placeholder .text{height:134px;border-radius:0}.box-placeholder .colbox-left .title-news{line-height:29px;margin-bottom:10px}.box-placeholder .colbox-left .title-news .text{height:20px}.box-placeholder .colbox-right .title-news .text.line{width:calc(100% - 115px)}.box-placeholder.box-cate-featured-v2 .sub-news-cate .item-news:before{display:none}@keyframes fading{0%{opacity:.1}50%{opacity:.2}100%{opacity:.1}}.text-center{text-align:center}.col-1{max-width:272px;width:100%;float:left}.col-2{max-width:calc(100% - 287px);width:100%;float:right;margin-left:15px;padding-left:15px;padding-top:30px}.col-2 p{color:#757575;font-size:13px;line-height:1.4}.result-drunk .num{font-size:20px;line-height:1.4;color:#8B1E44;margin-bottom:10px;display:inline-block;position:absolute;right:0;top:-9px}.result-drunk .num .unit{color:#9F224E;font-size:12px;line-height:1.4;font-weight:400}.result-drunk .content{margin-bottom:5px;position:relative}.result-drunk .content .title{margin-bottom:5px;display:inline-block;font-size:13px;line-height:1.143}.mucphat{text-align:center;margin-bottom:5px}.mucphat .note{color:#AE2727;font-size:14px;font-style:normal;line-height:1.143;text-align:left;margin-bottom:13px}.mucphat img{margin-bottom:10px}.mucphat .label{display:block;clear:both;color:#8B1E44;font-weight:700;margin-bottom:13px;font-size:14px}.mucphat .label span{color:#757575;font-style:italic;display:block;font-weight:400}.mucphat .sub-label{width:100%;float:left;text-align:left;position:relative;top:-13px;left:9px;color:#757575;font-style:italic}.mucphat .label-row{color:#757575;font-size:12px;line-height:1.16;text-align:left;margin-bottom:5px;margin-top:2px;white-space:nowrap}.mucphat .label-row span{color:#BDBDBD;font-style:italic;margin-top:3px;display:block}.mucphat .width_common .flexbox:first-child{align-items:center}.flexbox{display:-webkit-flex;display:-moz-flex;display:-ms-flex;display:-o-flex;display:flex}.box-drunk-formula{border:1px solid #E5E5E5;padding:15px;position:relative;width:100%;float:left;margin-bottom:20px}.box-drunk-formula:before{content:'';width:1px;height:100%;background:#E6E6E6;position:absolute;right:calc(100% - 302px);top:0}.box-drunk-formula .header{background:#E5E5E5;font-family:Arial;font-weight:700;font-size:16px;height:44px;line-height:44px;color:#8B1E44;padding-left:14px;margin:-15px -15px 21px}.box-drunk-formula .block{display:-webkit-flex;display:-moz-flex;display:-ms-flex;display:-o-flex;display:flex;width:100%;flex-direction:column;align-items:center;margin-right:15px}.box-drunk-formula .block:last-child{margin-right:0}.box-drunk-formula .block .wrap-icon{display:block;height:65px}.box-drunk-formula .block .wrap-icon img{height:50px}.box-drunk-formula .block input[type="text"],.box-drunk-formula .block input[type="number"],.box-drunk-formula .block input[type="tel"]{width:73px;height:36px;line-height:36px;text-align:center;outline:none;margin-bottom:5px;color:#222;border-radius:2px;font-size:16px}.box-drunk-formula .block input[type="text"]:focus,.box-drunk-formula .block input[type="number"]:focus,.box-drunk-formula .block input[type="tel"]:focus{border:1px solid #757575;color:#222}.box-drunk-formula .block .text{color:#757575;font-size:14px}.box-drunk-formula.drunk-300{max-width:300px}.box-drunk-formula.drunk-300:before{content:none}.box-drunk-formula.drunk-300 .col-1{max-width:100%}.box-drunk-formula.drunk-300 .col-2{max-width:100%;margin-left:0;padding-left:0;padding-top:30px;position:relative}.box-drunk-formula.drunk-300 .col-2:before{content:'';width:calc(100% + 20px);height:1px;background:#E6E6E6;position:absolute;left:-10px;top:18px}.box-drunk-formula.drunk-300 .col-2 .text-center{padding-left:30px;padding-right:30px}.box-drunk-formula.drunk-300 .btn-gioitinh{height:36px;line-height:36px;flex-direction:row}.box-drunk-formula.drunk-300 .btn-gioitinh img{width:19px;height:19px;margin-right:7px;margin-bottom:0}.box-drunk-formula.drunk-300 .result-drunk .num{background:#F7F7F7;border-radius:2px;display:inline-block;margin-bottom:0;min-width:69px;display:-webkit-flex;display:-moz-flex;display:-ms-flex;display:-o-flex;display:flex;flex-direction:column;font-size:22px;text-align:center;padding:5px;position:absolute;right:0;top:10px}.box-drunk-formula.drunk-300 .result-drunk .content{float:left;width:100%;padding-top:10px;position:relative;padding-right:90px;min-height:50px}.box-drunk-formula.drunk-300 .result-drunk .content.center .title{padding-top:10px}.box-drunk-formula.drunk-300 .mucphat{padding-bottom:18px;border-bottom:1px solid #E6E6E6}.box-drunk-formula.drunk-680 .mucphat{margin-bottom:15px}.box-drunk-formula.drunk-680 .mucphat .label-row span{display:inline-block}.box-drunk-formula.drunk-680 .result-drunk .content{position:relative}.box-drunk-formula.drunk-680 .result-drunk .content>p{margin-top:15px}.box-drunk-formula.drunk-680 .result-drunk .num{position:absolute;right:0;top:-10px}.btn-gioitinh{width:100%;height:68px;text-align:center;border:1px solid #E6E6E6;border-radius:2px;margin-bottom:30px;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;position:relative;font-size:15px;color:#222!important;text-decoration:none!important}.btn-gioitinh .text{line-height:normal}.btn-gioitinh.active{background:#F2F2F2;border:1px solid #757575}.btn-gioitinh.active:before{content:'';width:20px;height:20px;background:url(data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjAiIGhlaWdodD0iMjAiIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyMCAyMCIgZmlsbD0ibm9uZSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj4KPGNpcmNsZSBjeD0iMTAiIGN5PSIxMCIgcj0iMTAiIGZpbGw9IndoaXRlIi8+CjxwYXRoIGQ9Ik0xMCAyQzUuNiAyIDIgNS42IDIgMTBDMiAxNC40IDUuNiAxOCAxMCAxOEMxNC40IDE4IDE4IDE0LjQgMTggMTBDMTggNS42IDE0LjQgMiAxMCAyWk0xNC40NjY3IDcuOEw5LjEzMzMzIDEzLjEzMzNDOSAxMy4yNjY3IDguODY2NjcgMTMuMzMzMyA4LjY2NjY3IDEzLjMzMzNDOC40NjY2NyAxMy4zMzMzIDguMzMzMzMgMTMuMjY2NyA4LjIgMTMuMTMzM0w1LjUzMzMzIDEwLjQ2NjdDNS4yNjY2NyAxMC4yIDUuMjY2NjcgOS44IDUuNTMzMzMgOS41MzMzM0M1LjggOS4yNjY2NyA2LjIgOS4yNjY2NyA2LjQ2NjY3IDkuNTMzMzNMOC42NjY2NyAxMS43MzMzTDEzLjUzMzMgNi44NjY2N0MxMy44IDYuNiAxNC4yIDYuNiAxNC40NjY3IDYuODY2NjdDMTQuNzMzMyA3LjEzMzMzIDE0LjczMzMgNy41MzMzMyAxNC40NjY3IDcuOFoiIGZpbGw9IiM5RjIyNEUiLz4KPC9zdmc+Cg==) no-repeat;position:absolute;right:-8px;top:-8px}.btn-gioitinh.disable{opacity:.4}.btn-gioitinh img{width:24px;height:24px;margin-bottom:4px}.btn-gioitinh:last-child{margin-left:16px}.title-block{font-family:Arial;font-weight:700;font-size:14px;line-height:16px;display:inline-block;margin-bottom:15px}</style><link rel="preload" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585/v2_2019/pc/general-file.css" as="style" onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">
<noscript><link rel="stylesheet" href="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585/v2_2019/pc/general-file.css" crossorigin="anonymous"></noscript>
<style class="webfont" data-cache-name="Merriweather" data-cache-file-woff2="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585/v2_2019/pc/webfonts/Merriweather-woff2.css" data-cache-hash-woff2="fc2b038bec1f4b4d7dd2f8019a57a7ad" data-cache-file-woff="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585/v2_2019/pc/webfonts/Merriweather-woff.css" data-cache-hash-woff="cee538b68f8fa3400618e4a4f363a223" data-cache-file-ttf="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585/v2_2019/pc/webfonts/Merriweather-ttf.css" data-cache-hash-ttf="23fc73084560a7f6cc4057edce36ccd5"></style>
<script type="text/javascript">var fallback='https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/c/v585/v2_2019/pc/webfonts/fonts.css';var ua=navigator.userAgent;var isBot=(typeof navigator!=="undefined"&&/headless/i.test(navigator.userAgent));var revisionCSS='v585';var ES6=0;function loadFontsFromStorage(){try{var saveFont=function(fontName,fontHash,css){for(var i=0,totalItems=localStorage.length;i<totalItems-1;i++){var key=localStorage.key(i);if(key.indexOf(fontStorageKey(fontName))!==-1){localStorage.removeItem(key);break}}localStorage.setItem(fontStorageKey(fontName,fontHash),JSON.stringify({value:css}))};var fetchFont=function(url,el,fontName,fontHash){var xhr=new XMLHttpRequest;this["guFont"]=function(fontData){return fontData.css};xhr.open("GET",url,true);xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState===4&&xhr.status===200){var css=xhr.responseText;useFont(el,css,fontName);saveFont(fontName,fontHash,css)}};xhr.send()};var useFont=function(el,css,fontName){el.innerHTML=css};var fontStorageKey=function(fontName,fontHash){fontHash=fontHash===undefined?"":fontHash;return"gu.fonts."+fontName+"."+fontHash};var fontFormat=function(){var formatStorageKey="gu.fonts.format";var format=localStorage.getItem(formatStorageKey);function supportsWoff2(){if("FontFace"in window)try{var f=new window.FontFace("t",'url("data:application/font-woff2,") format("woff2")',{});f.load()["catch"](function(){});if(f.status==="loading")return true}catch(e){}if(!/edge\/([0-9]+)/.test(ua.toLowerCase())){var browser=/(chrome|firefox)\/([0-9]+)/.exec(ua.toLowerCase());var supportsWoff2$0={"chrome":36,"firefox":39};return!!browser&&supportsWoff2$0[browser[1]]<parseInt(browser[2],10)}return false}if(/value/.test(format)){format=JSON.parse(format).value;localStorage.setItem(formatStorageKey,format)}if(!format){format=supportsWoff2()?"woff2":ua.indexOf("android")>-1?"ttf":"woff";localStorage.setItem(formatStorageKey,format)}return format}();var fonts=document.querySelectorAll(".webfont");var urlAttribute="data-cache-file-"+fontFormat;var hashAttribute="data-cache-hash-"+fontFormat;var nameAttribute="data-cache-name";for(var i=0,j=fonts.length;i<j;++i){var font=fonts[i];var fontURL=font.getAttribute(urlAttribute);var fontName=font.getAttribute(hashAttribute);;var fontHash=font.getAttribute(nameAttribute);;var fontData=localStorage.getItem(fontStorageKey(fontName,fontHash));if(fontData)useFont(font,JSON.parse(fontData).value,fontName);else fetchFont(fontURL,font,fontName,fontHash)}return true}catch(e){}return false}function loadFontsAsynchronously(){try{var scripts=document.getElementsByTagName("script");var thisScript=scripts[scripts.length-1];var fonts=document.createElement("link");fonts.rel="stylesheet";fonts.className="webfonts";fonts.href=fallback;window.setTimeout(function(){thisScript.parentNode.insertBefore(fonts,thisScript)})}catch(e){}}</script>
<script>if(('serviceWorker'in navigator)&&isBot===false){window.addEventListener('load',function(){navigator.serviceWorker.register('/sw-production.js');});}</script>
<script>!function(e){"use strict";var t=function(t,n,r){function o(){i.addEventListener&&i.removeEventListener("load",o),i.media=r||"all"}var a,l=e.document,i=l.createElement("link");if(n)a=n;else{var d=(l.body||l.getElementsByTagName("head")[0]).childNodes;a=d[d.length-1]}var s=l.styleSheets;i.rel="stylesheet",i.href=t,i.media="only x",function e(t){if(l.body)return t();setTimeout(function(){e(t)})}(function(){a.parentNode.insertBefore(i,n?a:a.nextSibling)});var u=function(e){for(var t=i.href,n=s.length;n--;)if(s[n].href===t)return e();setTimeout(function(){u(e)})};return i.addEventListener&&i.addEventListener("load",o),i.onloadcssdefined=u,u(o),i};"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=t:e.loadCSS=t}("undefined"!=typeof global?global:this),function(e){if(e.loadCSS){var t=loadCSS.relpreload={};if(t.support=function(){try{return e.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){return!1}},t.poly=function(){for(var t=e.document.getElementsByTagName("link"),n=0;n<t.length;n++){var r=t[n];"preload"===r.rel&&"style"===r.getAttribute("as")&&(e.loadCSS(r.href,r,r.getAttribute("media")),r.rel=null)}},!t.support()){t.poly();var n=e.setInterval(t.poly,300);e.addEventListener&&e.addEventListener("load",function(){t.poly(),e.clearInterval(n)}),e.attachEvent&&e.attachEvent("onload",function(){e.clearInterval(n)})}}}(this);var fetchSVG=function(filepath,keyName){if(!document.createElementNS||!document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg','svg').createSVGRect){return true;}var revision=revisionCSS;var file=filepath;var keypath=keyName;if(typeof filepath==='undefined'||filepath===null){file=css_url_vne+'/v2_2019/pc/images/graphics/icon-vne.svg';}if(typeof keypath==='undefined'||keypath===null){keypath='inlineSVGdata';}var isLocalStorage=window.supportLS,request,data,insertIT=function(){document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin',data);removeTitle();},insert=function(){if(document.body)insertIT();else document.addEventListener('DOMContentLoaded',insertIT);},removeTitle=function(){var svg=document.querySelectorAll('svg symbol');if(svg!=null){for(var i=0;i<svg.length;++i){var el=svg[i].querySelector('title');if(el!=null)el.parentNode.removeChild(el);}}};if(isLocalStorage&&localStorage.getItem('inlineSVGrev')==revision){data=localStorage.getItem(keypath);if(data){insert();return true;}}try{request=new XMLHttpRequest();request.open('GET',file,true);request.onload=function(){if(request.status>=200&&request.status<400){data=request.responseText;insert();if(isLocalStorage){localStorage.setItem(keypath,data);localStorage.setItem('inlineSVGrev',revision);}}}
request.send();}catch(e){}}
var revisionJS='v1444';var fetchCat=function(url){var keyCat='fetchCat';var keyCatRev='fetchCatRev';var keyMenu='fetchMenu';var keyCatFull='fetchCatFull';var isLocalStorage=window.supportLS;var cacheCat=null;var cacheCatFull=null;var cacheMenu=null;if(isLocalStorage){if(localStorage.getItem(keyCatRev)==revisionJS){cacheCat=localStorage.getItem(keyCat);cacheMenu=localStorage.getItem(keyMenu);cacheCatFull=localStorage.getItem(keyCatFull);}}if(cacheCat===null||cacheMenu===null){var url=js_url_vne+'/v3/pc/config/category.js';if(typeof ES6==='undefined'||ES6!==1){url=js_url_vne+'/v3/production/config/category.js';}addScripts(url,true,function(){localStorage.setItem(keyCat,JSON.stringify(window.categoryCustom));localStorage.setItem(keyMenu,JSON.stringify(window.menuCustom))
localStorage.setItem(keyCatRev,revisionJS);});}else{try{window.categoryCustom=JSON.parse(cacheCat);window.menuCustom=JSON.parse(cacheMenu)}catch(e){console.log(e);}}if(cacheCatFull===null&&isLocalStorage){var xhr=new XMLHttpRequest;var url='/microservice/fc';xhr.open("GET",url,true);xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState===4&&xhr.status===200){try{localStorage.setItem(keyCatFull,xhr.responseText);localStorage.setItem(keyCatRev,revisionJS);}catch(e){console.log(e);}}};xhr.send()}};if(isBot===false){if(window.supportLS){loadFontsFromStorage();}else{loadFontsAsynchronously();}fetchSVG();}fetchCat();</script> <script type="text/javascript">var list_box_gt={"phimdecu":{"code":200,"data":[{"title":"Nh\u00e0 tr\u1ecd Balanha","share_url":"\/nha-tro-balanha-tieng-cuoi-tu-su-khon-kho-4076174.html","thumbnail_url":"https:\/\/i-giaitri.vnecdn.net\/2020\/04\/02\/nha-tro-balanha-1585829180-2009-1585829236.jpg","thumb_list":{"thumb_300_180_100_1_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/04\/02\/nha-tro-balanha-1585829180-2009-1585829236.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QmQy3LaS-ZdvKJ-ZY3IPYQ","thumb_300_180_100_2_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/04\/02\/nha-tro-balanha-1585829180-2009-1585829236.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=HRCG3dc3W3K-0V9xxrLsXw"}},{"title":"Th\u1ebf gi\u1edbi h\u00f4n nh\u00e2n","share_url":"\/ly-do-phim-19-the-gioi-hon-nhan-gay-sot-4095614.html","thumbnail_url":"https:\/\/i-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/The-gioi-hon-nhan-1589354805.jpg","thumb_list":{"thumb_300_180_100_1_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/The-gioi-hon-nhan-1589354805.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=E6uztpUxajUiuOzuyzP6aw","thumb_300_180_100_2_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/The-gioi-hon-nhan-1589354805.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=TAwzQSOWZ4c4o3fk31n8TQ"}},{"title":"Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ngo\u1ea1i kh\u00f3a","share_url":"\/extracurricular-series-ve-the-gioi-mai-dam-4095160.html","thumbnail_url":"https:\/\/i-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Hoat-dong-ngoai-khoa-Extracurricular-1589354804.jpg","thumb_list":{"thumb_300_180_100_1_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Hoat-dong-ngoai-khoa-Extracurricular-1589354804.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MD6uH0P4vcDyrg_w6coJpw","thumb_300_180_100_2_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Hoat-dong-ngoai-khoa-Extracurricular-1589354804.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=S53yEn5w9mcoodezosh36w"}},{"title":"Into the Night","share_url":"javascript:;","thumbnail_url":"https:\/\/i-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Into-The-Night-1589354805.jpg","thumb_list":{"thumb_300_180_100_1_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Into-The-Night-1589354805.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y5iMOlqu5tQWVE2dnC9PNQ","thumb_300_180_100_2_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Into-The-Night-1589354805.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=i-P0hnaBdRUAqcbpViYiRA"}},{"title":"Nh\u1eefng ng\u00e0y kh\u00f4ng qu\u00ean","share_url":"\/nhung-ngay-khong-quen-tieng-cuoi-thoi-dich-4086344.html","thumbnail_url":"https:\/\/i-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Nhung-ngay-khong-quen-1589354805.jpg","thumb_list":{"thumb_300_180_100_1_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Nhung-ngay-khong-quen-1589354805.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3qj-OEii6SO4tkpFLRuIuA","thumb_300_180_100_2_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Nhung-ngay-khong-quen-1589354805.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=nZmGElMr4W92etFMvrqDwg"}},{"title":"Bad Education","share_url":"\/loat-phim-truc-tuyen-noi-bat-thang-4-4078260.html","thumbnail_url":"https:\/\/i-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Bad-Education-1589354804.jpg","thumb_list":{"thumb_300_180_100_1_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Bad-Education-1589354804.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eMVOsD8BzhCzMqQdFbF7XA","thumb_300_180_100_2_crop":"https:\/\/i1-giaitri.vnecdn.net\/2020\/05\/13\/Bad-Education-1589354804.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=Chqqf7p_osnju2eBeBsFdw"}}]},"hottopic":{"ids":"13328,24605,22465,23636"}}</script>
<!-- VIDEO VOD SCRIPT -->
<script src="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v1444/v3/production/vod.js" async></script>
<!-- END VIDEO VOD SCRIPT -->
</head>
<body class="" data-source="Home">
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N3FNJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <div id="_ads_bg_top" class="lazier"></div>
<section id="supper_masthead" class="section section-ads-top banner-ads banner-top-home"></section> <div id="_top" class="lazier"></div>
<!-- end taskbar -->
<header class="section top-header" data-campaign="Header">
<div class="container ">
<a href="javascript:;" class="all-menu all-menu-tablet"><span class="hamburger"></span></a>
<h1> <a href="/" data-medium="Logo" class="logo" title="VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất" onclick="trackingLogoHome('logo-header', this.href)">
<img src="https://s1.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v374/v2_2019/pc/graphics/logo.svg" alt="VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat">
</a>
</h1> <span class="time-now">Thứ ba, 23/2/2021</span>
<div class="right">
<h2> <a href="/tin-tuc-24h" class="btn24hqua " title="Mới nhất"><svg class="ic ic-24h"><use xlink:href="#time"></use></svg>Mới nhất</a>
</h2> <a href="https://e.vnexpress.net/" class="evne" title="VnExpress International"><svg class="ic ic-evne"><use xlink:href="#letter-E"></use></svg>International</a>
<form class="search search-vne" action="https://timkiem.vnexpress.net" id="formSearchHeader">
<input id="keywordHeader" type="text" name="q" placeholder="Tìm kiếm" autocomplete="off">
<button type="submit" title="Tìm kiếm" class="btn-search-vne" id="buttonSearchHeader"><svg class="ic ic-search"><use xlink:href="#Search"></use></svg></button>
</form>
<div id="myvne_taskbar"></div>
</div>
</div>
</header> <!--end header-->
<!--main_menu menu PC-->
<section class="section wrap-main-nav" id="wrap-main-nav" data-campaign="Header">
<nav class="main-nav">
<ul class="parent">
<li class="home">
<a href="/" class="flexbox" title="Trang chủ" data-medium="Menu-Home" onclick="trackingLogoHome('logo-header-menu', this.href)">
<svg class="ic ic-home"><use xlink:href="#Home"></use></svg>
<svg class="ic ic-evne"><use xlink:href="#letter-E"></use></svg>
</a>
</li>
<li class="newlest"><a data-medium="Menu-MoiNhat" href="/tin-tuc-24h" title="Mới nhất">Mới nhất</a></li>
<li class="thoisu" data-id="1001005">
<a title="Thời sự" href="/thoi-su" data-medium="Menu-ThoiSu">
Thời sự </a>
</li>
<li class="gocnhin" data-id="1003450">
<a title="Góc nhìn" href="/goc-nhin" data-medium="Menu-GocNhin">
Góc nhìn </a>
</li>
<li class="thegioi" data-id="1001002">
<a title="Thế giới" href="/the-gioi" data-medium="Menu-TheGioi">
Thế giới </a>
</li>
<li class="video" data-id="1003834">
<a title="Video" href="https://video.vnexpress.net" data-medium="Menu-Video">
Video </a>
</li>
<li class="kinhdoanh" data-id="1003159">
<a title="Kinh doanh" href="/kinh-doanh" data-medium="Menu-KinhDoanh">
Kinh doanh </a>
</li>
<li class="giaitri" data-id="1002691">
<a title="Giải trí" href="/giai-tri" data-medium="Menu-GiaiTri">
Giải trí </a>
</li>
<li class="thethao" data-id="1002565">
<a title="Thể thao" href="/the-thao" data-medium="Menu-TheThao">
Thể thao </a>
</li>
<li class="phapluat" data-id="1001007">
<a title="Pháp luật" href="/phap-luat" data-medium="Menu-PhapLuat">
Pháp luật </a>
</li>
<li class="giaoduc" data-id="1003497">
<a title="Giáo dục" href="/giao-duc" data-medium="Menu-GiaoDuc">
Giáo dục </a>
</li>
<li class="suckhoe" data-id="1003750">
<a title="Sức khỏe" href="/suc-khoe" data-medium="Menu-SucKhoe">
Sức khỏe </a>
</li>
<li class="doisong" data-id="1002966">
<a title="Đời sống" href="/doi-song" data-medium="Menu-DoiSong">
Đời sống </a>
</li>
<li class="dulich" data-id="1003231">
<a title="Du lịch" href="/du-lich" data-medium="Menu-DuLich">
Du lịch </a>
</li>
<li class="khoahoc" data-id="1001009">
<a title="Khoa học" href="/khoa-hoc" data-medium="Menu-KhoaHoc">
Khoa học </a>
</li>
<li class="sohoa" data-id="1002592">
<a title="Số hóa" href="/so-hoa" data-medium="Menu-SoHoa">
Số hóa </a>
</li>
<li class="xe" data-id="1001006">
<a title="Xe" href="/oto-xe-may" data-medium="Menu-Xe">
Xe </a>
</li>
<li class="ykien" data-id="1001012">
<a title="Ý kiến" href="/y-kien" data-medium="Menu-YKien">
Ý kiến </a>
</li>
<li class="tamsu" data-id="1001014">
<a title="Tâm sự" href="/tam-su" data-medium="Menu-TamSu">
Tâm sự </a>
</li>
<li class="cuoi" data-id="1001011">
<a title="Hài" href="/hai" data-medium="Menu-Hai">
Hài </a>
</li>
<li class="all-menu has_transition"><a href="javascript:;">Tất cả <span class="hamburger"></span></a></li>
</ul>
</nav>
<section class="wrap-all-menu"></section>
</section>
<!--End main_menu-->
<section class="section center" id="sync_bgu_and_masthead" style="display:none">
<div id='sis_bgu'><script>try{googTagCode.display.push('sis_bgu');}catch(e){}</script></div>
</section>
<!-- CONTENT -->
<style>a.related{position:relative;padding-left:15px}a.related:before{content:'';width:5px;height:5px;background:#999;position:absolute;left:0;top:5px}</style>
<section class="section section_topstory" data-vote='["<div id=\"vote-31789\" data-component=\"true\" data-component-type=\"vote\" data-component-value=\"31789\" data-component-siteid=\"1003231\"><\/div>"]'>
<div class="container flexbox">
<div class="col-left-top">
<div class="wrapper-topstory-folder wrapper-topstory-folder-v2 wrapper-topstory-home flexbox width_common" data-campaign="ThuongVien">
<article class="item-news full-thumb article-topstory">
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html" class="thumb thumb-5x3" title="Giáo hội Phật giáo VN thử nghiệm cầu an trực tuyến" data-medium="Item-1" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZoRxNtmMOi1vQpChkKtfyw 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=mUbZnn29pFyKRqSn7r_LcQ 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="680x408" alt="Giáo hội Phật giáo VN thử nghiệm cầu an trực tuyến" class="lazy" src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DSC4597JPG-1614077011-6482-1614077669.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZoRxNtmMOi1vQpChkKtfyw">
</picture> </a>
</div>
<h3 class="title-news"><a href="https://vnexpress.net/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html" title="Giáo hội Phật giáo VN thử nghiệm cầu an trực tuyến" data-medium="Item-1" data-thumb="1"> Giáo hội Phật giáo VN thử nghiệm cầu an trực tuyến</a>
</h3>
<p class="description"><a href="https://vnexpress.net/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html" title="Giáo hội Phật giáo VN thử nghiệm cầu an trực tuyến" data-medium="Item-1" data-thumb="1">Giáo hội Phật giáo VN đang thử nghiệm cầu an, cúng dường trực tuyến, để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân và phòng, chống Covid-19.</a></p>
<p class="extend-lead description mt5 hidden"><a href="https://vnexpress.net/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html" title="Giáo hội Phật giáo VN thử nghiệm cầu an trực tuyến" data-medium="Item-1" data-thumb="1">Tại cuộc gặp báo chí chiều 23/2, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, cho biết ý tưởng thử nghiệm cầu an, cúng dường trực tuyến xuất phát từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.Khi Việt Nam đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 mới �</a></p>
<p class="meta-news">
<span class="time-public"><span class="time-ago" datetime="2021-02-23 19:14:00">2h trước</span></span>
<span campaign="ThuongVien" class="cate_top_1001005"></span>
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/giao-hoi-phat-giao-vn-thu-nghiem-cau-an-truc-tuyen-4239166.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239166"></span>
</a>
</p>
</article>
<div class="sub-news-top">
<div class="inner-sub-news-top">
<div class="scroll-sub-featured">
<ul class="list-sub-feature">
<li>
<h3 class="title_news">
<a data-medium="Item-2" data-thumb="0" href="https://vnexpress.net/ly-do-dan-texas-kiet-que-vi-tien-dien-4238897.html" title="Lý do dân Texas 'kiệt quệ' vì tiền điện">
Lý do dân Texas 'kiệt quệ' vì tiền điện </a>
</h3>
<p class="description">
<a data-medium="Item-2" data-thumb="0" href="https://vnexpress.net/ly-do-dan-texas-kiet-que-vi-tien-dien-4238897.html" title="Lý do dân Texas 'kiệt quệ' vì tiền điện">Nhiều người Texas chọn trả tiền điện theo giá thị trường để được hưởng ưu đãi, nhưng khi thảm họa giá rét xảy ra, hóa đơn điện của họ tăng vọt.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ly-do-dan-texas-kiet-que-vi-tien-dien-4238897.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4238897"></span>
</a>
</span>
</p>
</li>
<li>
<h3 class="title_news">
<a data-medium="Item-3" data-thumb="0" href="https://vnexpress.net/gioi-thieu-hon-1-000-nguoi-ung-cu-quoc-hoi-khoa-moi-4239196.html" title="Giới thiệu hơn 1.000 người ứng cử Quốc hội khóa mới">
Giới thiệu hơn 1.000 người ứng cử Quốc hội khóa mới </a>
</h3>
<p class="description">
<a data-medium="Item-3" data-thumb="0" href="https://vnexpress.net/gioi-thieu-hon-1-000-nguoi-ung-cu-quoc-hoi-khoa-moi-4239196.html" title="Giới thiệu hơn 1.000 người ứng cử Quốc hội khóa mới">Các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương và 63 tỉnh, thành là 1.045 người.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/gioi-thieu-hon-1-000-nguoi-ung-cu-quoc-hoi-khoa-moi-4239196.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239196"></span>
</a>
</span>
</p>
</li>
<!--box góc nhìn-->
<li class="item-gocnhin">
<article class="item-news art-top-gn">
<h3 class="title-news"><a href="https://vnexpress.net/song-cung-bat-dinh-4238692.html" data-medium="Item-1" data-thumb="1" title="Sống cùng bất định">Sống cùng bất định</a></h3>
<p class="description"><a data-medium="Item-1" data-thumb="1" href="https://vnexpress.net/song-cung-bat-dinh-4238692.html" title="Sống cùng bất định">Bạn có đồng ý nhận mỗi tháng 50% thu nhập để hạn chế ra ngoài, không gặp mặt bạn bè, người thân mãi hay không?</a></p>
<div class="width_common info-author flexbox">
<p class="meta-news">
<a href="https://vnexpress.net/tac-gia/pham-nguyen-quy-1356.html" class="cat" title="Phạm Nguyên Quý">Phạm Nguyên Quý</a>
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/song-cung-bat-dinh-4238692.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4238692"></span>
</a>
</p>
<div class="thumb-art thumb-author-gn">
<a href="https://vnexpress.net/tac-gia/pham-nguyen-quy-1356.html" class="thumb thumb-1x1" title="Phạm Nguyên Quý">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/01/InkedQuybc11LIjpg-1612177255.jpg?w=100&h=100&q=100&dpr=1&fit=crop&s=O1cB3HrlQmt0wXG0KIyz2Q 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/01/InkedQuybc11LIjpg-1612177255.jpg?w=100&h=100&q=100&dpr=2&fit=crop&s=xN_2HOgF_lFHKqhF40yx4Q 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="100x100" alt="" class="lazy" src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/01/InkedQuybc11LIjpg-1612177255.jpg?w=100&h=100&q=100&dpr=1&fit=crop&s=O1cB3HrlQmt0wXG0KIyz2Q">
</picture> </a>
</div>
</div>
</article>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<aside class="col-right-top">
<div class="box-category">
<div class="banner-ads" style="clear: both;display: flex;justify-content: center;">
<div id="_large_1" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</aside>
</div>
</section>
<section class="section section_stream_home section_container">
<div class="container has_border flexbox">
<div class="col-left col-small" data-campaign="ThuongVien">
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/5-nguoi-hai-duong-mot-quang-ninh-mac-covid-19-4239214.html" title="5 người Hải Dương, một Quảng Ninh mắc Covid-19" data-medium="Item-4" data-thumb="1">5 người Hải Dương, một Quảng Ninh mắc Covid-19</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/5-nguoi-hai-duong-mot-quang-ninh-mac-covid-19-4239214.html" class="thumb thumb-5x3" title="5 người Hải Dương, một Quảng Ninh mắc Covid-19" data-medium="Item-4" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source srcset="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/02/23/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LJ2u1XHok_9D0rRm8LZQvQ 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/02/23/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=ZYUAAGN722NVyJyG_qszRA 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="5 người Hải Dương, một Quảng Ninh mắc Covid-19" class="lazy" src="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/02/23/1-1614078591-5516-1614078600.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LJ2u1XHok_9D0rRm8LZQvQ">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/5-nguoi-hai-duong-mot-quang-ninh-mac-covid-19-4239214.html" title="5 người Hải Dương, một Quảng Ninh mắc Covid-19" data-medium="Item-4" data-thumb="1">Bộ Y tế chiều 23/2 ghi nhận 6 ca dương tính nCoV, trong đó Hải Dương 5 và Quảng Ninh một.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/5-nguoi-hai-duong-mot-quang-ninh-mac-covid-19-4239214.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239214"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-dich-benh-duoc-kiem-soat-tot-tren-ca-nuoc-4239117.html" title="Phó thủ tướng: 'Dịch bệnh được kiểm soát tốt trên cả nước'" data-medium="Item-5" data-thumb="1">Phó thủ tướng: 'Dịch bệnh được kiểm soát tốt trên cả nước'</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-dich-benh-duoc-kiem-soat-tot-tren-ca-nuoc-4239117.html" class="thumb thumb-5x3" title="Phó thủ tướng: 'Dịch bệnh được kiểm soát tốt trên cả nước'" data-medium="Item-5" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MBg-UjbrdZQbHAN1oTss8A 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=5uc7_L9umOv4yodagOcTlw 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Phó thủ tướng: 'Dịch bệnh được kiểm soát tốt trên cả nước'" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/153703860245528300450555480826-5438-5927-1614072141.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MBg-UjbrdZQbHAN1oTss8A">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-dich-benh-duoc-kiem-soat-tot-tren-ca-nuoc-4239117.html" title="Phó thủ tướng: 'Dịch bệnh được kiểm soát tốt trên cả nước'" data-medium="Item-5" data-thumb="1">Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói "đến giờ phút này về cơ bản dịch bệnh được kiểm soát tốt trên cả nước".</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-dich-benh-duoc-kiem-soat-tot-tren-ca-nuoc-4239117.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239117"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/tim-nguoi-toi-15-noi-co-covid-19-hai-duong-4239223.html" title="Tìm người tới 15 nơi có Covid-19 Hải Dương" data-medium="Item-6" data-thumb="1">Tìm người tới 15 nơi có Covid-19 Hải Dương</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/tim-nguoi-toi-15-noi-co-covid-19-hai-duong-4239223.html" class="thumb thumb-5x3" title="Tìm người tới 15 nơi có Covid-19 Hải Dương" data-medium="Item-6" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/02/23/1-8103-1613905722-1614084064-1-2195-1949-1614084157.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c_6J9Qs4ZcsfJ0tNPdm3Ug 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/02/23/1-8103-1613905722-1614084064-1-2195-1949-1614084157.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=e791_OWaKIXJDkn0l9k1yg 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Tìm người tới 15 nơi có Covid-19 Hải Dương" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/02/23/1-8103-1613905722-1614084064-1-2195-1949-1614084157.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c_6J9Qs4ZcsfJ0tNPdm3Ug">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/tim-nguoi-toi-15-noi-co-covid-19-hai-duong-4239223.html" title="Tìm người tới 15 nơi có Covid-19 Hải Dương" data-medium="Item-6" data-thumb="1">Công an tỉnh Hải Dương tối 23/2 thông báo khẩn cấp tìm người từng đến 15 địa điểm liên quan các ca Covid-19 mới.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/tim-nguoi-toi-15-noi-co-covid-19-hai-duong-4239223.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239223"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/nguyen-doi-pho-kiem-tra-thue-o-can-tho-bi-khoi-to-4239228.html" title="Nguyên Đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố" data-medium="Item-7" data-thumb="1">Nguyên Đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/nguyen-doi-pho-kiem-tra-thue-o-can-tho-bi-khoi-to-4239228.html" class="thumb thumb-5x3" title="Nguyên Đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố" data-medium="Item-7" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/HUYNINHKIEU-1614085326-7898-1614085583.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jbJYIwfUQypE8v5_UeQLvA 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/HUYNINHKIEU-1614085326-7898-1614085583.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=h9LpQFKUaWRXhbexYl-1Ug 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Nguyên Đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/HUYNINHKIEU-1614085326-7898-1614085583.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jbJYIwfUQypE8v5_UeQLvA">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/nguyen-doi-pho-kiem-tra-thue-o-can-tho-bi-khoi-to-4239228.html" title="Nguyên Đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố" data-medium="Item-7" data-thumb="1">Nguyễn Xuân Huy, 41 tuổi, nguyên Đội phó kiểm tra thuế, thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều, bị điều tra việc buộc doanh nghiệp chung chi để giảm nhẹ vi phạm.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/nguyen-doi-pho-kiem-tra-thue-o-can-tho-bi-khoi-to-4239228.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239228"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/hai-phong-phun-hoa-chat-khu-khuan-tren-dien-rong-4239208.html" title="Hải Phòng phun hóa chất khử khuẩn trên diện rộng" data-medium="Item-8" data-thumb="1">Hải Phòng phun hóa chất khử khuẩn trên diện rộng</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/hai-phong-phun-hoa-chat-khu-khuan-tren-dien-rong-4239208.html" class="thumb thumb-5x3" title="Hải Phòng phun hóa chất khử khuẩn trên diện rộng" data-medium="Item-8" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/PhDHng-1614075867-8269-1614075949.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A9QT1YdAHqDOo697ekkhbA 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/PhDHng-1614075867-8269-1614075949.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=qa9pw9s5IqrHfesOx1_N9A 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Hải Phòng phun hóa chất khử khuẩn trên diện rộng" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/PhDHng-1614075867-8269-1614075949.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A9QT1YdAHqDOo697ekkhbA">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/hai-phong-phun-hoa-chat-khu-khuan-tren-dien-rong-4239208.html" title="Hải Phòng phun hóa chất khử khuẩn trên diện rộng" data-medium="Item-8" data-thumb="1">TP Hải Phòng tổ chức phun hóa chất khử khuẩn ở 7 khu vực phong tỏa, giãn cách liên quan đến 3 bệnh nhân nhiễm nCoV cùng một số tuyến phố khác.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/hai-phong-phun-hoa-chat-khu-khuan-tren-dien-rong-4239208.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239208"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/de-xuat-hoc-sinh-tp-hcm-tro-lai-truong-ngay-1-3-4237712.html" title="Đề xuất học sinh TP HCM trở lại trường ngày 1/3" data-medium="Item-9" data-thumb="1">Đề xuất học sinh TP HCM trở lại trường ngày 1/3</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/de-xuat-hoc-sinh-tp-hcm-tro-lai-truong-ngay-1-3-4237712.html" class="thumb thumb-5x3" title="Đề xuất học sinh TP HCM trở lại trường ngày 1/3" data-medium="Item-9" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DSC00271-1613803925-8016-1614074900.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HFzRVipnCCmWNQJ7HOutxQ 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DSC00271-1613803925-8016-1614074900.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=Q09TzhXEwcCuVx7ac0XoEQ 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Đề xuất học sinh TP HCM trở lại trường ngày 1/3" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DSC00271-1613803925-8016-1614074900.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HFzRVipnCCmWNQJ7HOutxQ">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/de-xuat-hoc-sinh-tp-hcm-tro-lai-truong-ngay-1-3-4237712.html" title="Đề xuất học sinh TP HCM trở lại trường ngày 1/3" data-medium="Item-9" data-thumb="1">Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho rằng ngày 1/3 là thời điểm phù hợp để hơn 1,74 triệu học sinh đi học trở lại, căn cứ theo tình hình phòng chống Covid-19.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/de-xuat-hoc-sinh-tp-hcm-tro-lai-truong-ngay-1-3-4237712.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4237712"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/kien-toan-bo-may-nha-nuoc-vao-cuoi-thang-3-4238969.html" title="Kiện toàn bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3" data-medium="Item-10" data-thumb="1">Kiện toàn bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/kien-toan-bo-may-nha-nuoc-vao-cuoi-thang-3-4238969.html" class="thumb thumb-5x3" title="Kiện toàn bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3" data-medium="Item-10" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/34911b1aa202515c0813-161406901-9533-3249-1614069034.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=imCHA6goSvCCQMwPq5Q7qQ 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/34911b1aa202515c0813-161406901-9533-3249-1614069034.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=CpVumCFD3gWS9Yp5i3qr3Q 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Kiện toàn bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/34911b1aa202515c0813-161406901-9533-3249-1614069034.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=imCHA6goSvCCQMwPq5Q7qQ">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/kien-toan-bo-may-nha-nuoc-vao-cuoi-thang-3-4238969.html" title="Kiện toàn bộ máy Nhà nước vào cuối tháng 3" data-medium="Item-10" data-thumb="1">Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 vào cuối tháng 3 sẽ dành thời gian để kiện toàn một số chức danh bộ máy Nhà nước.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/kien-toan-bo-may-nha-nuoc-vao-cuoi-thang-3-4238969.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4238969"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/g7-len-an-quan-doi-myanmar-tan-cong-nguoi-bieu-tinh-4239093.html" title="G7 lên án quân đội Myanmar tấn công người biểu tình" data-medium="Item-11" data-thumb="1">G7 lên án quân đội Myanmar tấn công người biểu tình</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/g7-len-an-quan-doi-myanmar-tan-cong-nguoi-bieu-tinh-4239093.html" class="thumb thumb-5x3" title="G7 lên án quân đội Myanmar tấn công người biểu tình" data-medium="Item-11" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/mandalay31614003678-1614069561-7256-1614069792.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=d7uylMSd5IV5w_tctzu6Qw 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/mandalay31614003678-1614069561-7256-1614069792.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=M6OFdqaqs138Cxipvoi_gg 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="G7 lên án quân đội Myanmar tấn công người biểu tình" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/mandalay31614003678-1614069561-7256-1614069792.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=d7uylMSd5IV5w_tctzu6Qw">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/g7-len-an-quan-doi-myanmar-tan-cong-nguoi-bieu-tinh-4239093.html" title="G7 lên án quân đội Myanmar tấn công người biểu tình" data-medium="Item-11" data-thumb="1">Ngoại trưởng các nước G7 "lên án mạnh mẽ" hành vi bạo lực, trong đó có việc bắn đạn thật, của lực lượng an ninh Myanmar với người biểu tình.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/g7-len-an-quan-doi-myanmar-tan-cong-nguoi-bieu-tinh-4239093.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239093"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/de-nghi-hai-duong-tap-trung-xet-nghiem-khu-vuc-nguy-co-cao-4239143.html" title="Đề nghị Hải Dương tập trung xét nghiệm khu vực nguy cơ cao" data-medium="Item-12" data-thumb="1">Đề nghị Hải Dương tập trung xét nghiệm khu vực nguy cơ cao</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/de-nghi-hai-duong-tap-trung-xet-nghiem-khu-vuc-nguy-co-cao-4239143.html" class="thumb thumb-5x3" title="Đề nghị Hải Dương tập trung xét nghiệm khu vực nguy cơ cao" data-medium="Item-12" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DDN2036-1614082021-8574-1614083000.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=moiHCoOhl0J18tG0kZTFXA 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DDN2036-1614082021-8574-1614083000.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=d7_IS8-xcnJTEdlxpBhSwA 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Đề nghị Hải Dương tập trung xét nghiệm khu vực nguy cơ cao" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/DDN2036-1614082021-8574-1614083000.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=moiHCoOhl0J18tG0kZTFXA">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/de-nghi-hai-duong-tap-trung-xet-nghiem-khu-vuc-nguy-co-cao-4239143.html" title="Đề nghị Hải Dương tập trung xét nghiệm khu vực nguy cơ cao" data-medium="Item-12" data-thumb="1">Tỉnh Hải Dương dự kiến xét nghiệm Covid-19 tầm soát diện rộng, tuy nhiên, Thứ trưởng Y tế gợi ý tập trung vào những nhóm, khu vực nguy cơ cao.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/de-nghi-hai-duong-tap-trung-xet-nghiem-khu-vuc-nguy-co-cao-4239143.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239143"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/viet-nam-tien-toi-tiem-mien-phi-vaccine-covid-19-4239114.html" title="Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vaccine Covid-19" data-medium="Item-13" data-thumb="1">Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vaccine Covid-19</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/viet-nam-tien-toi-tiem-mien-phi-vaccine-covid-19-4239114.html" class="thumb thumb-5x3" title="Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vaccine Covid-19" data-medium="Item-13" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/do-xuan-tuyen-1614069229-7440-1614069251.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y20hZK9h8Wvo4_Qn8VF_vg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/do-xuan-tuyen-1614069229-7440-1614069251.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=D5i-cSVEzsY_WsK-1q8InA 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vaccine Covid-19" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/do-xuan-tuyen-1614069229-7440-1614069251.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=y20hZK9h8Wvo4_Qn8VF_vg">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/viet-nam-tien-toi-tiem-mien-phi-vaccine-covid-19-4239114.html" title="Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vaccine Covid-19" data-medium="Item-13" data-thumb="1">Về lâu dài, Nhà nước sẽ tiến tới tiêm miễn phí vaccine ngừa Covid-19 cho nhân dân như các vaccine phòng, chống dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/viet-nam-tien-toi-tiem-mien-phi-vaccine-covid-19-4239114.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239114"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/trump-se-tuyen-bo-la-lanh-dao-dang-cong-hoa-4239067.html" title="Trump sẽ tuyên bố là 'lãnh đạo đảng Cộng hòa'" data-medium="Item-14" data-thumb="1">Trump sẽ tuyên bố là 'lãnh đạo đảng Cộng hòa'</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/trump-se-tuyen-bo-la-lanh-dao-dang-cong-hoa-4239067.html" class="thumb thumb-5x3" title="Trump sẽ tuyên bố là 'lãnh đạo đảng Cộng hòa'" data-medium="Item-14" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/trump19911731613259364-1614068-2897-5937-1614068943.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LN5vYsjOpmbBgSXHnff7Vg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/trump19911731613259364-1614068-2897-5937-1614068943.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=jL1_QBrMOEiYstBqJzovnQ 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Trump sẽ tuyên bố là 'lãnh đạo đảng Cộng hòa'" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/02/23/trump19911731613259364-1614068-2897-5937-1614068943.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LN5vYsjOpmbBgSXHnff7Vg">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/trump-se-tuyen-bo-la-lanh-dao-dang-cong-hoa-4239067.html" title="Trump sẽ tuyên bố là 'lãnh đạo đảng Cộng hòa'" data-medium="Item-14" data-thumb="1">Trump dự định tuyên bố ông là lãnh đạo đảng Cộng hòa và ứng viên tiềm năng của đảng năm 2024 khi phát biểu tại hội nghị bảo thủ.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/trump-se-tuyen-bo-la-lanh-dao-dang-cong-hoa-4239067.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239067"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common ">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/hai-nu-trong-tai-viet-nam-co-the-cam-coi-o-world-cup-4239129.html" title="Hai nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi ở World Cup" data-medium="Item-15" data-thumb="1">Hai nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi ở World Cup</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/hai-nu-trong-tai-viet-nam-co-the-cam-coi-o-world-cup-4239129.html" class="thumb thumb-5x3" title="Hai nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi ở World Cup" data-medium="Item-15" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-thethao.vnecdn.net/2021/02/23/a1-1614070131-6228-1614070135.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RG2OSPMX2Q4Avc0n2oXifQ 1x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2021/02/23/a1-1614070131-6228-1614070135.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=KwdWth8ILuRHBm3Nhxp1xQ 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Hai nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi ở World Cup" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-thethao.vnecdn.net/2021/02/23/a1-1614070131-6228-1614070135.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RG2OSPMX2Q4Avc0n2oXifQ">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/hai-nu-trong-tai-viet-nam-co-the-cam-coi-o-world-cup-4239129.html" title="Hai nữ trọng tài Việt Nam có thể cầm còi ở World Cup" data-medium="Item-15" data-thumb="1">Trọng tài Bùi Thu Trang và trợ lý Trương Thị Lệ Trinh được FIFA đưa vào danh sách ứng viên điều hành các trận đấu tại giải vô địch nữ thế giới năm 2023.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/hai-nu-trong-tai-viet-nam-co-the-cam-coi-o-world-cup-4239129.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239129"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common hidden">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/vo-chi-tai-gui-83-000-usd-de-hoai-linh-lam-tu-thien-4239058.html" title="Vợ Chí Tài gửi 83.000 USD để Hoài Linh làm từ thiện" data-medium="Item-16" data-thumb="1">Vợ Chí Tài gửi 83.000 USD để Hoài Linh làm từ thiện</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/vo-chi-tai-gui-83-000-usd-de-hoai-linh-lam-tu-thien-4239058.html" class="thumb thumb-5x3" title="Vợ Chí Tài gửi 83.000 USD để Hoài Linh làm từ thiện" data-medium="Item-16" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-giaitri.vnecdn.net/2021/02/23/hoai-linh-1-top-1614065059-2452-1614065099.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xo8WJQEzfJSrhwMBQpt0CA 1x, https://i1-giaitri.vnecdn.net/2021/02/23/hoai-linh-1-top-1614065059-2452-1614065099.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=NgriwkLRB--F8v9jDBbGFw 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Vợ Chí Tài gửi 83.000 USD để Hoài Linh làm từ thiện" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-giaitri.vnecdn.net/2021/02/23/hoai-linh-1-top-1614065059-2452-1614065099.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xo8WJQEzfJSrhwMBQpt0CA">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/vo-chi-tai-gui-83-000-usd-de-hoai-linh-lam-tu-thien-4239058.html" title="Vợ Chí Tài gửi 83.000 USD để Hoài Linh làm từ thiện" data-medium="Item-16" data-thumb="1">Gia đình Chí Tài trao 83.000 USD (hơn 1,9 tỷ đồng) tiền phúng tang lễ nhờ Hoài Linh làm việc thiện theo tâm nguyện cố nghệ sĩ.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/vo-chi-tai-gui-83-000-usd-de-hoai-linh-lam-tu-thien-4239058.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239058"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common hidden">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/vo-si-nguyen-van-duong-may-chua-co-vo-con-4239007.html" title="Võ sĩ Nguyễn Văn Đương: 'May chưa có vợ con'" data-medium="Item-17" data-thumb="1">Võ sĩ Nguyễn Văn Đương: 'May chưa có vợ con'</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/vo-si-nguyen-van-duong-may-chua-co-vo-con-4239007.html" class="thumb thumb-5x3" title="Võ sĩ Nguyễn Văn Đương: 'May chưa có vợ con'" data-medium="Item-17" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-thethao.vnecdn.net/2021/02/23/a3-1614060512-6600-1614060554.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NKmXWuLzHhpnAZ1PKV0TuQ 1x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2021/02/23/a3-1614060512-6600-1614060554.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=irB-8eiW7NdkDWlOdNvsqw 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Võ sĩ Nguyễn Văn Đương: 'May chưa có vợ con'" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-thethao.vnecdn.net/2021/02/23/a3-1614060512-6600-1614060554.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NKmXWuLzHhpnAZ1PKV0TuQ">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/vo-si-nguyen-van-duong-may-chua-co-vo-con-4239007.html" title="Võ sĩ Nguyễn Văn Đương: 'May chưa có vợ con'" data-medium="Item-17" data-thumb="1">Covid-19 ập đến, cuốn đi phần nào hoài bão và làm xáo trộn đời sống của các VĐV, trong đó có Nguyễn Văn Đương - võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên sau hơn 30 năm giành vé dự Olympic.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/vo-si-nguyen-van-duong-may-chua-co-vo-con-4239007.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4239007"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
<article class="item-news item-news-common hidden">
<h3 class="title-news">
<a href="https://vnexpress.net/nguoi-thai-dang-chi-phoi-nhung-linh-vuc-nao-tai-viet-nam-4238918.html" title="Người Thái đang chi phối những lĩnh vực nào tại Việt Nam" data-medium="Item-18" data-thumb="1">Người Thái đang chi phối những lĩnh vực nào tại Việt Nam</a>
</h3>
<div class="thumb-art">
<a href="https://vnexpress.net/nguoi-thai-dang-chi-phoi-nhung-linh-vuc-nao-tai-viet-nam-4238918.html" class="thumb thumb-5x3" title="Người Thái đang chi phối những lĩnh vực nào tại Việt Nam" data-medium="Item-18" data-thumb="1">
<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source data-srcset="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/02/23/11579363688-1614052499-6384-1614052649.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WCiPadx8mchOhnS41boSOQ 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/02/23/11579363688-1614052499-6384-1614052649.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=v6UmJYfblRoZ_H4l6qBvXA 2x">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img itemprop="contentUrl" style="transform: translateX(-50%); left: 50%;" loading="lazy" intrinsicsize="220x132" alt="Người Thái đang chi phối những lĩnh vực nào tại Việt Nam" class="lazy" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2021/02/23/11579363688-1614052499-6384-1614052649.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WCiPadx8mchOhnS41boSOQ">
</picture> </a>
</div>
<p class="description">
<a href="https://vnexpress.net/nguoi-thai-dang-chi-phoi-nhung-linh-vuc-nao-tai-viet-nam-4238918.html" title="Người Thái đang chi phối những lĩnh vực nào tại Việt Nam" data-medium="Item-18" data-thumb="1">Thái Lan không phải nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, nhưng trong một số lĩnh vực, họ lại có cách để nắm thị phần chi phối.</a>
<span class="meta-news">
<a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/nguoi-thai-dang-chi-phoi-nhung-linh-vuc-nao-tai-viet-nam-4238918.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;">
<svg class="ic ic-comment"><use xlink:href="#Comment-Reg"></use></svg>
<span class="txt_num_comment font_icon" data-type="comment" data-objecttype="1" data-objectid="4238918"></span>
</a>
</span>
</p>
</article>
</div>
<div data-cate="top-story" data-arr-cate='["1001005"]'></div>
<div class="col-right col-medium">
<div id="_havien1" class="lazier" style="height:100%"></div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section_topic mt20">
<div id="_hottopic" class="lazier"></div>
</section>
<section class="section mt20">
<div class="container">
<div class="banner-ads" style="clear: both;display: flex;justify-content: center;">
<div id="_billboard_1" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section_container section_video">
<div id="_videos" class="lazier"></div>
</section>
<section class="section section_container">
<div class="container has_border">
<div class="inner-row-boxcate flexbox">
<div id="_havien2_1" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section">
<div class="container has_border">
<div class="banner-ads" style="clear: both;display: flex;justify-content: center;">
<div id="_billboard_2" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section_container">
<div id="_havien_v2" class="lazier"></div>
</section>
<section class="section">
<div class="container has_border">
<div class="banner-ads" style="clear: both;display: flex;justify-content: center;">
<div id="_billboard_3" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section_container">
<div class="container has_border flexbox">
<div class="col-left col-770">
<div id="_podcast" class="lazier"></div>
<div id="_tamsu_v2" class="lazier"></div>
<div class="width_common cate-vertical-2col has_border">
<div class="inner-row-boxcate flexbox">
<div id="_havien2_2" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-right col-300">
<div class="item-box-cate">
<div class="box-category box-shop-sell box-shop-sell-vertical box-wiki-kidlab">
<div id="_fsell_ewiki" class="lazier"></div>
</div>
</div>
<div class="item-box-cate">
<div class="box-category box-shop-sell box-shop-sell-vertical box-wiki-kidlab">
<div id="_box_ebank" class="lazier"></div>
</div>
</div>
<div class="item-box-cate">
<div class="box-category box-shop-sell box-shop-sell-vertical box-wiki-kidlab">
<div class="box-category"><div class="banner-ads"><div id='sis_nativeshop'><script>try{googTagCode.display.push('sis_nativeshop');}catch(e){console.log(e);}</script></div></div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section_container section_photo">
<div id="_photos" class="lazier"></div>
</section>
<section class="section">
<div class="container has_border">
<div class="banner-ads" style="clear: both;display: flex;justify-content: center;">
<div id="_billboard_4" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section section_container">
<div class="container has_border flexbox">
<div class="col-left col-770">
<div id="_infographics" class="lazier"></div>
<div class="box-category box-ebank-qt">
<div class="width_common inner-box flexbox">
<div id="_middle_box" class="lazier"></div>
</div>
</div>
<div id="_xemnhieunhat_v2" class="lazier"></div>
</div>
<div class="col-right col-300">
<div class="lazier" id="_box_vote"></div>
<div id="_box_taitro" class="lazier"></div>
<div id="_large_3_ov" class="lazier"></div>
</div>
</div>
<div class="container box-news-other-site">
<div class="inner-box-other-news flexbox">
<div class="lazier" id="_othersite_news_ns"></div>
<div class="lazier" id="_othersite_news_ione"></div>
<div class="lazier" id="_othersite_news_evne"></div>
</div>
</div>
<div class="container wrap-box-business fs_parent_box">
<div class="width_common inner-box-business">
<div id="_thongtindoanhnghiep" class="lazier"></div>
<div class="width_common container fs_box">
<div>
<div id="_ads_box_business" class="lazier"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id='rich-media-banner-ads'>
<div id='sis_richmedia'>
<script>googTagCode.display.push('sis_richmedia');</script>
</div>
</div>
<div id="OverLapHiden" style="width:100%; height:100%; left:0px; top:0px; position:fixed; display:none; background-color:rgb(0, 0, 0); opacity:0.6; z-index:5000001;"></div>
<div id="_footer_ads" class="lazier"></div>
</section> <!-- END CONTENT -->
<!-- FOOTER -->
<div id="_footer" class="lazier"></div>
<footer class="footer container" data-component-runtime="js" data-component-function="initLayout" data-component-input="{}" id="wrapper_footer" data-campaign="Footer"></footer>
<script type="text/javascript">var scriptFooterArr=["https:\/\/s1.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v1444\/v3\/production\/modules\/home.defer.js"];var scriptFooterIS=function(scripts,itv){if(window.lazyReady===true){if(typeof itv!=='undefined'){clearInterval(itv);}for(var f=0;f<scripts.length;f++){addScripts(scripts[f],false);}return true;}else{return false;}}
window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){if(scriptFooterIS(scriptFooterArr)===false){var checkReady=setInterval(function(){scriptFooterIS(scriptFooterArr,checkReady);},100);setTimeout(function(){clearInterval(checkReady);},5000);}});</script>
<a href="javascript:;" id="to_top" title="Lên đầu trang"><svg class="ic ic-arrow-up"><use xlink:href="#Arrow-Up-1"></use></svg></a>
<script>!function(a){"use strict";var b=function(b,c,d){function j(a){if(e.body)return a();setTimeout(function(){j(a)})}function l(){f.addEventListener&&f.removeEventListener("load",l),f.media=d||"all"}var g,e=a.document,f=e.createElement("link");if(c)g=c;else{var h=(e.body||e.getElementsByTagName("head")[0]).childNodes;g=h[h.length-1]}var i=e.styleSheets;f.rel="stylesheet",f.href=b,f.media="only x",j(function(){g.parentNode.insertBefore(f,c?g:g.nextSibling)});var k=function(a){for(var b=f.href,c=i.length;c--;)if(i[c].href===b)return a();setTimeout(function(){k(a)})};return f.addEventListener&&f.addEventListener("load",l),f.onloadcssdefined=k,k(l),f};"undefined"!=typeof exports?exports.loadCSS=b:a.loadCSS=b}("undefined"!=typeof global?global:this);!function(a){if(a.loadCSS){var b=loadCSS.relpreload={};if(b.support=function(){try{return a.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(a){return!1}},b.poly=function(){for(var b=a.document.getElementsByTagName("link"),c=0;c<b.length;c++){var d=b[c];"preload"===d.rel&&"style"===d.getAttribute("as")&&(a.loadCSS(d.href,d,d.getAttribute("media")),d.rel=null)}},!b.support()){b.poly();var c=a.setInterval(b.poly,300);a.addEventListener&&a.addEventListener("load",function(){b.poly(),a.clearInterval(c)}),a.attachEvent&&a.attachEvent("onload",function(){a.clearInterval(c)})}}}(this);</script>
<div id="tt_end_page" style="display: none;"></div></body>
</html>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825